Wiiji’iwemagan

Oshki-abinoojii Wiiji’iwewin

Gakina oniigi’igomaag daa-andooshkaanaawaa ji-wiiji’indwaa ji-debi-namowaad wiiba gikino’amaadiwin gaye ganawenimaawasowin. Daa-miinaawag aanind igi ge-gashkitoowaad ji-biindiganaawaad oniijaanisiwaa’. Daabishkoo owe:

  • Ganawenimaawasowin gabe-giizhig
  • Ganawenimaawasowin aabita-giizhig
  • Jibwaa-izhaad gemaa ishkwaaseg gikino’amaadiwin gii-giizhigak gaye gaawin gii-gikino’amawaaganiwisig abinoojii gii-giizhigak.

Ji-debinaman iwe wiiji’igoowin giin gemaa gaye giwiidigemaagan gi-daa-anokiim gemaa gi-daa-gikino’amaagozim. Ngoding bakaan gegoo daa-izhise ji-onji-wiiji’igooyamban owe inake maagizhaa gegoo izhisemagak.

Minik gaa-ondiziyin omaa akiikaaning gaye minik egooyin ji-diba’aman iwe Tax Assessment Kaanada Akiing gi-daa-igoo ji-wiiji’igooyin. Iwe 236 gaa-izhibii’igaadeg imaa Notice of Assessment/Reassessment ishkwaawaach gaa-gii-izhinizha’amaagooyin da-onji-gikenjigaade aaniin minik e-diba’aman ji-ganawenimaawasod awiya. Gi-daa-igoo ji-izhinizha’aman iwe Tax Return endaso-gikinoonowin ji-debinamamban ji-wiiji’igooyin iwe ELC.

Biindigebii’odizon ji-debinaman ELC wiiji’igoowin

Iwe KDSB ondiziwin gagwedwein aabajitoon ji-gikendaman giishpin ji-debinaman iwe ELC wiiji’igoowin.

Gaa-gagwe-gikenjigaadeg aaniin minik gaa-ondiziyin zhooniyaa da-onji-gikenjigaade giishpin ji-wiiji’igooyamban akiikaaning onji. Owe izhichigaade iwe gagwe-gikenjigewin:

  • Owe minik $20,000 gaa-ako-gashkichigewaad oniijaanisiwaa’ gaa-gana-wenimaawaad daa-wiiji’aawag, gaye dash
  • Owe minik 10% o-daa-ako-wiiji’aawaan oniijaanisiwaa’ ji-ganawenimi-nind wiiji’indwaa giishpin awashime $20,000 ondiziwaad gaye 20% minik giishpin awashime $40,000 ondiziwaad.

Your Monthly Childcare Contribution

Net Income for Household* – spouse 1

Net Income for Household* – spouse 2

Subtotal

$0.00

Estimated Monthly Contribution towards Childcare

$0.00

Gagwedwewinan? supportclerk@kdsb.on.ca

  1. Giigidon imaa ji-gagwe-debinaman ganawenimaawasoowigamig.
  2. Giin gaye giwiidigemaagan gi-daa-mooshkinebii’aam iwe ELC moosh-kinebii’igan gaye ji-atooyeg imaa giwiizowiniwaa.
  3. Gaa-izhi-niizhiyeg gi-daa-dagonaam naasaabibii’igaadeg iwe NOA Notice of Assessment gemaa minik gaa-gii-ondiziiyeg abinoojii-ondiziwin gaa-ishkwaaseg gikinoonowin.
  4. Izhinizha’an ini gaa-ishkwaa-mooshkinebii’aman gaye gakina mazina’ Iganan:
  5. Gimooshkinebii’igan gaye gimazina’iganan da-waabanjigaadewan ji-dibaabanjigaadeg giishpin ji-debinaman iwe ELC wiiji’igoowin, gaye dash gi-ga-ganoonigoo.