Gaa-dagoshinowaad gegoo gii-izhised awiya inanokiiwaad

Gichi-gegoo Inakamigak

Endaso-biboon KDSB omikawaawaa’ oshki-anokiimaagana’ ji-anokiinid iwe ji-inanokiiwaad Gaa-dagoshinowaad gegoo gii’izhiseg.

Niibidebii’igaadewan gaa-dazhi-gikino’amawindwaa owe gaa-inanokii- waad Mino-ayaawin gaye Ginwesh Ganawenimigoowin – Emergency Health Services Branch website: Paramedic Training Programs in Ontario.

Northwest EMS accepts candidates from other provinces and countries if the candidate meets the Ontario MOHLTC-EHS requirements to work as a Paramedic.

Ji-biindigebii’odizoyin wii-anokiiyin Giiwedin Ningaabii’on EMS

Owi KDSB agwaakaanan ndo-aangizhewinan miinwaa ndo-aangizhechigewin zhiwe ndo waasamo-asabi mazina-igan, enji zhibiigaadeg enkamigag, miinwaa nowonj dnowaa nakiiwin aaswaakogaadeg. Aga bigosenimigwo awii ginowaabmdaman ndo Inanokiiwin waasamo-asabi mazina-igan awii waabmdaman megwaa inanokiiwin gwaakogaadeg.

 

Gikinomaadiwin Engindeg Ne-aab Debinigaadeg Zhichigewin

Gdo ayaaw ana 2023 Niizaanag Mashkikiikewin Gikinomaadiwin Agaa Giizhiitaad?   Owi Kenora District Services Board’s (KDSB) Northwest EMS bagidinaan owi gikinomaadiwin engindeg ne-aab debinigaadeg zhichigewin gewe oshki Northwest EMS nendo-aangizhechgaazijig.

Owi gikinomaadiwin engindeg ne-aab debinigaadeg zhichigewin bagidinaanaa-aa apiinish $4,000 ne-aab miigweng ensa nigo biboon owi niish biboon minik awii naadmaageng owi ne-aab dibagaademigag engindeg gikinomaadiwin, bkaan debagaadeg, maziniginan, miinwaa nikaaziwinan.

NDO AANGIZHEN NONGO

Inanokiiwinan nisaaksinoon maziwe owi Akiing odi Kenora owi temigag zhisewin awii nakiing apiinish mooshkin minik dibagiisiwaan, ne-aab debinigewin owi $4,000 ada miigwem.  Ada aankesijigaademigad apiinish niizhing minik, ayaawong maamowi $8,000 shkwaa giizhitoong 4,160 dibagiisiwaan minik.

Woshme gego awii gikendaman maage gagwedwewin ayaaman?  Aga bigosenimigwo awii ginonad Naagaanziitong owi Gikinomaadiwin, Andy Trudgen odi (807) 216-6326 maage atrudgen@kdsb.on.ca.