Gaa-dagoshinowaad gegoo gii-izhised awiya inanokiiwaad

Gichi-gegoo Inakamigak

Endaso-biboon KDSB omikawaawaa’ oshki-anokiimaagana’ ji-anokiinid iwe ji-inanokiiwaad Gaa-dagoshinowaad gegoo gii’izhiseg.

Niibidebii’igaadewan gaa-dazhi-gikino’amawindwaa owe gaa-inanokii- waad Mino-ayaawin gaye Ginwesh Ganawenimigoowin – Emergency Health Services Branch website: Paramedic Training Programs in Ontario.

Northwest EMS accepts candidates from other provinces and countries if the candidate meets the Ontario MOHLTC-EHS requirements to work as a Paramedic.

Ji-biindigebii’odizoyin wii-anokiiyin Giiwedin Ningaabii’on EMS

KDSB-ing niwiindamaagemin giishpin andawenimangidwaa oshki-anokiimaaganag daataanginiganing nindatoomin wiindamaagewin. Please see our Careers web page to see current career postings.