Wiiji’iwemagan

Gaa-maamawi-niigaanishkang

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin wii-nagishk-awaawaa’ awiya’ odinawemaaganiwaa’ gaa-izhi-ayaawaad. Ningikendaamin maawach e-onizhishing ji-wiiji’indwaa gakina ga-andooshkamowaad ji-wiidookawindwaa.

Wiiji’iwewin Gaa-maamawi-niigaanishkang (ISS) da-wiiji’iwemagan ji-minoseg wiiji’iwewin miziwe. Gakina gegoo gaa-izhi-andawendaman ji-izhi-wiiji’igooyin gi-ga-izhi-wiidookaagoo. Ogowe ISS gaa-izhinikaazowaad gi-ga-wiiji’igoowaag aaniin igo izhi-andawendaman ji-izhi-wiiji’igooyin.