Gaa-bimiwidoowaad owe izhichigewin

Endaso-dazhiikewining onjii bezhig gaa-namadabid imaa Gaa-bimiwidoowaad KDSB Izhichigewin e-oonjiiwaad.

Bezhig gaye imaa niiwin gaa-dibendaagozisingin akiinsan bezhig namadabi imaa Gaa-bimiwidoowaad Izhichigewining.

Iwe KDSB Gaa-bimiwidoowaad Izhichigewin owe inwaazowag:

  • JI-izhitamaagewaad ji-wiiji’indwaa igi gaa-daawaad imaa Wazhashkonigamiing Oodena inake, gaye
  • Ji-dibinamowaad ini izhichigewinan gaye wiiji’iwewinan ji-onji-wiidookawindwaa awiyag, zhooniyaang gaye bimiwijigewining izhi.

Igi Gaa-bimiwidoowaad Izhichigewin inendaagoziwag ji-niigaanishkamowaad ini KDSB izhichigewinan gaye wiiji’iwewinan. Gaa-ogimaawid Izhichigewining odoozhitoon aaniin ge-izhi-biminizha’igaadeg gegoo gaye KDSB ogikenimaawaa ezhi-andawendamowaad ji-izhi-wiiji’indwaa awiyag dazhiikewining.

Ezhi-wiindamaaged KDSB Gaa-bimiwidoowaad Gaa-niigaanishkang

Image of KDSB Board Chair Barry BaltessenNin-gichi-inendaan e-niigaanishkamaan owe KDSB Gaa-bimiwidoowaad Izhichigewin omaa Wazhashkonigamiing inake. Awashime niishtana daso-biboon, KDSB ondinamaagewag ge-izhi-wiiji’indaa awiyag, gaye gaa-okodaawaad gaye dazhiikewinan omaa Wazhaskonigamiing Oodenaang inake. Amii ekidoyaan ginwesh KDSB ji-wiidanokiimaawaad Akiinsan gaye Gaa-dibendaagozisinigin Akiin, gaye Anishinaabe dazhiikewinan gaye gakina gaa-dagwiiwaad.

Iwe KDSBiing nindinendaamin ji-wiiji’angidwaa gakina awiyag gaye odinawemaaganiwaa’ gaye dazhiikewinan omaa inake, gii-ositaawendamowaad gii-zanagisewaad. KDSB o-da-wiiji’aawaa’ ini maawach gaa-gidimaagiziwaad omaa inake, ji-onji-minobimaadiziwaad. Aaniindi go gichi-inendaagwanoon ono dinookaanan wiiji’iwewinan amii dash ezhi-anokaadamaang geniinawind.

Owe ni-wii-izhichigemin: ji-wiindamaageyaang weweni; ji-mino-anokii’iweyaang, ji-mino-wiidookawangidwaa bakaan awiyag, ji-maamawishkaad zhooniyaa maawach ji-onji-minoseg wiiji’iwewin; gaye ji-aabajichigaadeg maawach gaa-minoseg daabishkoo daataaninigewin, nawach weweni ji-izhisemagak gaa-aabajitoowaang gii-anokiiyaang.

Gaa-namadabiwaad omaa Gaa-bimiwidoowaad Izhichigewin odizhi-bagamishkaagonaawaa weweni ji-izhi-wiiji’iwewaad. Ontario Akiikaaning onjiimagak wiidookaagewin, KDSB da-minochigewag ji-wiiji’iweyaang niigaan ani-akiiwang, ji-onji-mino-bimaadiziwaad gaa-daawaad omaa.

Amii dash ge-izhichigeyaang ji-gagwe-wiiji’angidwaa omaa gaa-daawaad dazhiikewining weweni gewiinawaa ji-bimaadiziwaad, gaye ji-ganootamaagewaad. Nimbagosendaan ji-wiidanokiimidiying ji-onji-mino-bimaadiziwaad gaa-daawaad omaa inake.

Barry Baltessen, Gaa-niigaanabid
Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin

Gaa-bimiwidoowaad Izhichigewin Gaa-dibendaagoziwaad

January 1, 2019 biinish December 31, 2022

Akiins/gaa-izhi-dibendaagozisinog aki Gaa-ganootamaaged
Oodenaang Baawitigong Martin MacKinnon
Otawagibaawitigong Oodena Dan Sutton
Iiginens Oodena Penny Lucas
Wazhashkonigamiing Oodena Andrew Poirier
Obizhigokaang Akiikaanens Mark Sobchuk
Gaa-babiikodaawangaag Zaaga’igan Giiwedinong Akiikaanens Barry Baltessen
Gaa-babiikodaawangaag Zaaga’igan Zhaawanong Akiikaanens Bob Stewart
Maachin Dazhiikewin Ron Kujansuu
Oxdrift Akiikaanens Ed Murray
Ogaansi-zaaga’igan Oodena Dwight Monck
Onamanizaaga’igan Oodena Fred Mota
Waaninaawangaang Oodena Doug Lawrance
Bwaani-zaaga’iganiins-Nestan Baawitigong Oodena Matt Rydberg

Gaa-maawadoobiwaad Gaa-bimiwidoowaad Izhichigewin

2022 Maawadoobiwin inagindaasowin    Download PDF

Date Gaa-bimiwidoowaad owe izhichigewin
January 20 Cancelled
February 17 1st Board Meeting – 10:00 am
March 17 2nd Board Meeting – 10:00 am
April 13 3rd Board Meeting – 10:00 am
May 19 4th Board Meeting – 10:00 am
June 16 5th Board Meeting – 10:00 am
July 14 6th Board Meeting – 10:00 am
September 15 7th Board Meeting – 10:00 am
October 14 8th Board Meeting – 10:00 am
November 17 1st Committee of the Whole Meeting – 10:00 am
November 17 9th Board Meeting – 1:00 pm
December 15 (am) 2nd Committee of the Whole Meeting – 10:00 am
December 15 (pm) 10th Board Meeting – 1:00 pm

 

Noongom Maawadoobiwin Ge-dazhinjigaadeg Download PDF

Odaanaang Gaa-gii-dazhinjigaadeg gii-maawadoobiwaad Download PDF   Download PDF