Owe KDSB gaa-ijigaadeg

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin (KDSB) wiiji’iwemagan giishpin andawendaman ji-wiiji’igooyin Wiiji’iwewin inwaade ji-izhitamaagemagak KDSB Gakina awiya ji-debinang endawendang inwaade iwe wiiji’iwewin. Gakina awiyag gaye gaa-okodaawaad gaye dazhiikewinan o-wiiji’igonaawaa iwe KDSB Wazhashkonigamiing inakeya’ii.

1999 gii-izhisseg gii-ozhichigaade KDSB imaa Wiiji’iwewin Gaa-anokaadeg Maamawibiwining Inaakonigewining onji.. IAmii iwe KDSB ezhichigemagak e-biidamaagemagak wiiji’iwewin ji-wiiji’indwaa awiyag. Wiinawaa oodenaawinan gaye gaa-ayaagin akin omaa Wazhashkonigamiing inake gaye Ontario akiikaaning odiba’aanaawaan ono wiiji’iwewinan.

Ini dash iwiiji’iwewinan KDSB gaa-miigiwed amii ono:

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin wii-nagishk-awaawaa’ awiya’ odinawemaaganiwaa’ gaa-izhi-ayaawaad. Ningikendaamin maawach e-onizhishing ji-wiiji’indwaa gakina ga-andooshkamowaad ji-wiidookawindwaa.

Wiiji’iwewin Gaa-maamawi-niigaanishkang (ISS) da-wiiji’iwemagan ji-minoseg wiiji’iwewin miziwe. Gakina gegoo gaa-izhi-andawendaman ji-izhi-wiiji’igooyin gi-ga-izhi-wiidookaagoo. Ogowe ISS gaa-izhinikaazowaad gi-ga-wiiji’igoowaag aaniin igo izhi-andawendaman ji-izhi-wiiji’igooyin.

Gaa-wiindamaaged Gaa-ogimaawid Izhichigewining

Photo of KDSB CAO Henry WallE-ogimaawiyaan Izhichigewining KDSB, nindayaawaanaaning niibiwa gaa-niigaanishkamowaad gaye niigaan gaa-inendamowaad gaa-anokii’angidwaa; nin-ga-mino-wiiji’aanaanig igi gaa-andawendamo-waad ji-wiiji’indwaa omaa Wazhashkonigamiing Oodena Inake ji-debinamowaad wiiji’iwewin. Owe izhichigeng, nawach babenak da-izhi-bimaadiziwag awiyag gaye odinawemaaganiwaa’, ji-mino-ayaawaad gaye ji-debinamowaad mino-bimaadiziwin.

Omaa gaa-zhaangachigin oodenaawan gaye niiwin gaawiin gaa-di-bendaagozisingin akiinsan, apanego aanjisemagan gegoo. Igiwe awiyag KDSB gaa-wiiji’aawaad dazhiikewining gakina bebakaan izhi-bimaadiziwag, bebakaan daa-izhi-wiiji’aawag dash. Iwe dash gii-izhi-wiiji’indwaa niibiwa bebakaan ayaamaganoon ge-aabajichigaadegibaniin wiiji’iwewinan.

Gaawiin nin-ga-aanjitoosiimin gii-wii-wiiji’iweyaang: abinoojiiyag wiiji’angidwaa ji-bami’indwaa, gaa-andawenjigaadeg ji-debinigaadeg gaye giishpin awiya gichi-aakozid andawendag ji-wiiji’ind, gaye ji-ondinigaadeg daawin, nindayaamin omaa ji-wiiji’igooyeg weweni ji-izhi-bimaadiziyeg. Gashkitoosiwaang ji-wiiji’igooyin, gi-ga-wiindamaagoo awenen ge-wiiji’ig

Bizaanigo ganoonishin ozhibii’amawishin wii-wiindamaaageyin aaniin KDSB gaa-izhichigemagak enendaman.

Henry Wall, Gaa-ogimaawid Izhichigewining
Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin

KDSB Gaa-wii-izhichigemagak, Ezhinamowaad gaye Ezhi-debwetamowaad.

Gaa-wii-izhichigeyaang

Wazhashkonigamiing Oodenaang inake Wiiji’iwewin – Ni-wii-wiiji’aanaanig awiyag nawach ji-mino-bimaadiziwad

Ezhi-waabandamaang

Niigaan ji-inendamoying gaye ji-mino-anokiiwaad anokiimaaganag gi-ga-onji-debinaamin minosewin.

Ezhi-debweyendamaang

Wiidanokiimidiwin

Ewiidanokiimidiying ji-waawiiji’idiying ji-maamawi-minosetooying gakina ji-minosed

Ji-onji-debwetaagooyaang

Gaawiin ni-wii-giimoojichigesiimin, gwayak nin-gagwe-izhichigemin.

Gaawiin awiya ji-bichishing, gaye weweni ji-izhichigeng ninandawendaamin

Ningikendaasonaan gaye maawach gaa-minoseg gaye ge-minoseg.

Manaaji’iwewin gaye gidimaagenimowin

Gakina awiya

Awiyag nitam

Awiyag nitam izhi-mikwenimaawag

Wazhashkonigamiing Oodenaang inakeya’ii

407,000 daso-diba’akaan minik nindizhi-anokaadaamin. 38% gegaa aabita-ngodwaak minik gaa-apiichaak Ontario nindizhi-anokaadaamin.

Ji-wiindamaageng enendamong

Gidoonji-wiiji’igoo na omaa Wazhashkonigamiing Oodena Inake Wiiji’iwewining? Wiindamawishinaam aaniin gaa-izhi-minochigeyaang. Owe izhichigen ji-wiindamaageyin:

1. Daataanginigewining

Daataanginigen omaa feedback@kdsb.on.ca ‘Feedback’ izhibii’an.

2. Daataanginigewining

Daanginan owe.

3. Daanginan owe ji-debinaman

Zaagijibidoon owe pdf ozhibii’igan ji-wiindamaageyin enendaman biidoon dash KDSB ozhibii’igewigamigong.

4. 4.Giin igo gi-daa-izhaa

Odaapinan ozhibii’igan imaa KDSB ozhibii’igewigamigong ji-mooshkinebii’aman.