Owe KDSB gaa-ijigaadeg

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin (KDSB) wiiji’iwemagan giishpin andawendaman ji-wiiji’igooyin Wiiji’iwewin inwaade ji-izhitamaagemagak KDSB Gakina awiya ji-debinang endawendang inwaade iwe wiiji’iwewin. Gakina awiyag gaye gaa-okodaawaad gaye dazhiikewinan o-wiiji’igonaawaa iwe KDSB Wazhashkonigamiing inakeya’ii.

1999 gii-izhisseg gii-ozhichigaade KDSB imaa Wiiji’iwewin Gaa-anokaadeg Maamawibiwining Inaakonigewining onji.. IAmii iwe KDSB ezhichigemagak e-biidamaagemagak wiiji’iwewin ji-wiiji’indwaa awiyag. Wiinawaa oodenaawinan gaye gaa-ayaagin akin omaa Wazhashkonigamiing inake gaye Ontario akiikaaning odiba’aanaawaan ono wiiji’iwewinan.

Ini dash iwiiji’iwewinan KDSB gaa-miigiwed amii ono:

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin wii-nagishk-awaawaa’ awiya’ odinawemaaganiwaa’ gaa-izhi-ayaawaad. Ningikendaamin maawach e-onizhishing ji-wiiji’indwaa gakina ga-andooshkamowaad ji-wiidookawindwaa.

Wiiji’iwewin Gaa-maamawi-niigaanishkang (ISS) da-wiiji’iwemagan ji-minoseg wiiji’iwewin miziwe. Gakina gegoo gaa-izhi-andawendaman ji-izhi-wiiji’igooyin gi-ga-izhi-wiidookaagoo. Ogowe ISS gaa-izhinikaazowaad gi-ga-wiiji’igoowaag aaniin igo izhi-andawendaman ji-izhi-wiiji’igooyin.

Gaa-wiindamaaged Gaa-ogimaawid Izhichigewining

Photo of KDSB CAO Henry WallE-ogimaawiyaan Izhichigewining KDSB, nindayaawaanaaning niibiwa gaa-niigaanishkamowaad gaye niigaan gaa-inendamowaad gaa-anokii’angidwaa; nin-ga-mino-wiiji’aanaanig igi gaa-andawendamo-waad ji-wiiji’indwaa omaa Wazhashkonigamiing Oodena Inake ji-debinamowaad wiiji’iwewin. Owe izhichigeng, nawach babenak da-izhi-bimaadiziwag awiyag gaye odinawemaaganiwaa’, ji-mino-ayaawaad gaye ji-debinamowaad mino-bimaadiziwin.

Omaa gaa-zhaangachigin oodenaawan gaye niiwin gaawiin gaa-di-bendaagozisingin akiinsan, apanego aanjisemagan gegoo. Igiwe awiyag KDSB gaa-wiiji’aawaad dazhiikewining gakina bebakaan izhi-bimaadiziwag, bebakaan daa-izhi-wiiji’aawag dash. Iwe dash gii-izhi-wiiji’indwaa niibiwa bebakaan ayaamaganoon ge-aabajichigaadegibaniin wiiji’iwewinan.

Gaawiin nin-ga-aanjitoosiimin gii-wii-wiiji’iweyaang: abinoojiiyag wiiji’angidwaa ji-bami’indwaa, gaa-andawenjigaadeg ji-debinigaadeg gaye giishpin awiya gichi-aakozid andawendag ji-wiiji’ind, gaye ji-ondinigaadeg daawin, nindayaamin omaa ji-wiiji’igooyeg weweni ji-izhi-bimaadiziyeg. Gashkitoosiwaang ji-wiiji’igooyin, gi-ga-wiindamaagoo awenen ge-wiiji’ig

Bizaanigo ganoonishin ozhibii’amawishin wii-wiindamaaageyin aaniin KDSB gaa-izhichigemagak enendaman.

Henry Wall, Gaa-ogimaawid Izhichigewining
Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin

KDSB Gaa-wii-izhichigemagak, Ezhinamowaad gaye Ezhi-debwetamowaad

Gaa-wii-izhichigeyaang

Kenora District Services Board – Mashkowendamoog awii na’naawitowaad ensa giizhigag bimaadiziwin owi nikiiyaa wiiba gikendaasowin miinwaa ginowejigewin, endaang, ntam aakozing naadmaagewin miinwaa azhiwenjigewin.

Ezhi-waabandamaang

Apii naanan biboon KDSB ado mooshkin nikaaziwinan, nyaagidowendamajig waaji nakiindijig miinwaa gagaandinige zhichigewinan ada aasgaabiwitaann gwayak, aabaji zhiitaamigag zhichigewinan maagsechigaademigag ensa bezhig odena meneziwaad. Nisidwaabmjigaadeg aawong biskaaknenjigan owi e’nishing aanjisewin gewe ndo odenwininaanin miinwaa waaji nakiimigaazijig, KDSB agii naadmaagemigad owi nanaawitoong odena mina nendamowin miinwaa dibendaagoziwin.

Ezhi-debweyendamaang

Bemaadizijig Ntam

ishpenjigaademigag owi waankiiwin miinwaa mina nendamowin owi ndo wiiji-nakiindijig, gewe bemaadizijig e’nakiitiwindwaa, miinwaa ndo odenwininaanin

Minaadendamowin miinwaa Zhawenjigewin

Onji kina gwaya

Gagaandinigaadeg Apenimowin

Dibagewendaagwog, minaadendaagwog, aabaji weweni zhichigeng, miinwaa zhaabiwaase’aag – gagwek aadiziwin kina eshichige-aang

Debwewin miinwaa Mina Ginondiwin

Nisidwaabmdamaang agaa zhiweba maanzhi doodamowinan, aasgaabiwichigaadeg giinwii gagaandinidiziying, zhichigaadeg woshme nakiiwin miinwaa wiiji nakiinding awii aasgaabiwichigaadeg e’nishing aanjisewin

Bamibidechigeng Ishpaamigag

Nikaaziyaang ndo gikendaasowininaa, memaanji nishing zhichigewin miinwaa oshki inendamowin ensa giizhigag

Gagwekwendaagwog Gichi Piitendaagwog

memdage ginowaabmdamaang newen ezhiwebak awii gagwekwendaagwog owi nishing ondinigegwin owi bemaadizijig debendamowaad zhoonyaa

Wazhashkonigamiing Oodenaang inakeya’ii

407,000 daso-diba’akaan minik nindizhi-anokaadaamin. 38% gegaa aabita-ngodwaak minik gaa-apiichaak Ontario nindizhi-anokaadaamin.

Ji-wiindamaageng enendamong

Gidoonji-wiiji’igoo na omaa Wazhashkonigamiing Oodena Inake Wiiji’iwewining? Wiindamawishinaam aaniin gaa-izhi-minochigeyaang. Owe izhichigen ji-wiindamaageyin:

1. Daataanginigewining

Daataanginigen omaa feedback@kdsb.on.ca ‘Feedback’ izhibii’an.

2. Daataanginigewining

Daanginan owe.

3. Daanginan owe ji-debinaman

Zaagijibidoon owe pdf ozhibii’igan ji-wiindamaageyin enendaman biidoon dash KDSB ozhibii’igewigamigong.

4. 4.Giin igo gi-daa-izhaa

Odaapinan ozhibii’igan imaa KDSB ozhibii’igewigamigong ji-mooshkinebii’aman.