Gaa-andawendamowaad anokiiwin

Iwe KDSB obiminizha’aanaawaa inaakonigewin ji-debinamowaad gegoo gaye wiiji’iwewin. Owe inaakonigewin aabajichigaade ji-onji-debinigaadegin ono owe onji:

  • Ji-minosemagak
  • Gaawiin ji-gaajigaadesinog gegoo
  • Aaniindi go ji-onjiimagak gegoo
  • Ji-debinamowaad gaa-debi-minosewaad gaa-adaawaagewaad

Gaa-wii-adaawaagewaad gegoo, amii owe ezhi-gagwejimindwaa ji-izhichigewaad:

  • Inshoorans ji-ayaawaad maagizhaa gegoo izhisenig gegoo gaawiin nawach bangii $2,000,000 minik gaye ji-waabanda’iwewaad mazina’iganens.
  • Gaa-ikidoomagak mazina’iganens WSIBiing onji Gaawiin gegoo ji-izhisesig awiya gaa-anokiid; gaye WSIB mazina’iganens ji-ikidoomagak gaawiin memwaach ji-ayaamagak.
  • Wiindamaagewin giishpin ge-biindigeyin: gi-daa-waabanda’iwe aaniin ge-onji-gashkitooyamban ji-giizhitooyin iwe anokiiwin gaa-wii-debinaman, gaye ezhi-apiichi-gikendaagoziwaad gidanokiimaaganag apii dazhiikameg iwe Izhichigewin.

Weweni wiindan iwe gaa-wii-dazhiikaman gwayak ji-izhi-biindiganigooyin (ozhiibii’igen gemaa daataanginigen).

Gaawiin memwaach maawach gaa-dabasanginged da-bakinaagesii. Igi Gaa-bimiwidoowaad Izhichigewin daa-ikidowag giishpin gaawiin inendazigwaa ji-anokii’igooyin, gaye ji-odaapinamowaad gaawiin gaa-biminizha’igaadesinog, maawach geminoseg eta.