Gichi-gegoo Inakamigak

GiiwedinNingaabii’on EMS

Giiwedinong Ningaabii’anong Zezigooch Aakozii-wiiji’iwewin (EMS) imaa Wazhaskonigamiing inake, giishpin gezika aakozid gemaa gegoo izhised awiya imaa KDSB inake.

Iwe KDSB izhichigemagan iwe Giiwedinong Ningaabii’anong EMS ji-izhi-wiiji’indwaa gakina gaa-ayaawaad omaa inakeya’ii giishpin gegoo gii-izhised awiya gemaa gii-gichi-aakozid awiya, ji-dagoshinoomagak zhemaak aakoziiwidaabaan.

Giiwedinong Ningaabii’anong EMS inanokiimagan ji-ipizowaad aanidi ezhi-gichi-aakozid awiya gemaa gegoo gii-izhi-aapijishing awiya, wiinawaa imaa izhaawag zhemaag aakoziiwigamigong ji-izhiwinaa-waad awiyan gaa-gichi-izhisenid.

Image of Northwest EMS logo

Gaa-izhichigeyaang

Giiwedinong Ningaabii’anong EMS inanokiiwag e-naanzikawaawaad awiyan gegoo gaa-izhisenid omaa Wazhashkonigamiing inake gabe-giizhig gabedwaate gaye gabe-gikinoonowin.

Ngojigo 120 dashiwag gaa-anokii’indwaa imaa Giiwedinong Ningaabii’anong EMS gaye 10 gaa-anokiiwaad ozhibii’igewigamigong gaye 37 dashiwag aakoziiwidaabaanag imaa Wazhashkonigamiing onji, daabishkoo ogo:

22 dashiwag igi aakoziiwidaabaanag imaa Giiwedinong Ningaabii’a-nong EMS gaye dash Type 3 aakoziiwidaabaanag odayaawaawaa’ niizh gaa-aakoziwaad daa-bimiwinaawag. Amii ezhi-gashkitoowaang nawach niibiwa gegoo gaa-gii-izhisewaad ji-izhiwinangidwaa aakoziiwigamigong waawaasa gii-ayaagin ishkoniganan gaye oodenawan.
Image of an ambulance
Northwest EMS has five (5) Community Paramedic Emergency Response Vehicles (ERV’s). These Ford Explorers meet the Ministry of Health Emergency Health requirements for Emergency Response and are also designed to meet the needs of the Community Paramedic program.
Image of a Community Paramedic Emergency Response Vehicle
Iwe KDSB bezhig gichi-aakoziiwidaabaan (ESU) odayaanaawaa aapiji dash gichi-inendaagwan iwe omaa Ontario. Iwe ESU Mino-ayaawin Ogimaawining gii-ondinigaade 1999 gii-izhiseg. Owe odaabaan aabadizi giishpin niibiwa gegoo gaa-izhisewaad iinzan amii dash ezhi-dagoshinoomagakin ge-aabajitoowaad igi gaa-inanokii-waad awiya gii-gichi-izhised ngoji, daabishkoo gii-aapijishing.
Image of a Multi Casualty Incident (MCI) Support Vehicle
Nisiwag aakoziiwidaabaanag (ERV) Giiwedinong Ningaabii’anong EMS. Ogo Ford F150 odaabaanag gii-ikodwag ogimaag e-onizhishiwaad ji-aabadiziwaad giishpin gegoo gichi-izhised awiya, giishpin awiya bichishing gemaa ode’ gibichisenig gemaa wiisagishing gegoo igo izhised awiya ji-andomind aakoziiwidaabaan.
Image of a Emergency Response Vehicle / Administrative Vehicle

Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

Da-zhaangachinoon ge-izhi-abiwaad igiwe aakoziiwidaabaanag omaa Wazhashkonigamiing inake, ji-ipizowaad ishkoniganing.

Baawitigong Aakoziiwidaabaanigamig

51 Memorial Avenue South
Dryden, Ontario, P8N 2L8
(807) 223-2100

Waakaa’igan:

 • 8 nisinoon ezhi-abiwaad, 9,343 daso-mizid ft.
 • KDSB odibendaan

Odaabaanag:

 • 4 niswe aakoziiwidaabaanag (2 niigaan, 1 da-abi, 1 ishkose)
 • 1 giishpin gegoo gichi-izhiseg Ge-aabadizid Odaabaan
 • 2 Gichi-gegoo izhised awiya aakoziiwidaabaan (wiiji’iwed/andomind)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii
 • Gaa-dagoshing enanokiid (11 anokiiwag, 3 aabita eta, 4 ngoding eta)
 • 1 gaa-ogimaakandang – oniigaanishkaan imaa Baawitigong, gaye Onamini-zaaganiganiing, gaye Otawagibaawitigong.
Image of Dryden Ambulance Base and District Administration Headquarters

Otawagibaawitigong Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

46 Balsam Street
Ear Falls, Ontario, P0V 1T0
(807) 222-3799

Waakaa’igan:

 • 2 niizhinoon ezhi-abiwaad, 2,476 daso-mizid ft.
 • KDSB odibendaan

Odaabaanag:

 • 2 niizh aakoziiwidaabaanag (1 niigaan, 1 da-abi)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii (gii-dibikag gaye daa-andomaawag)
 • Gaa-dagoshing enanokiid (3 anokiiwag, 1 aabita eta, 1 ngoding eta)
 • 1 Gaa-niigaanishkawaad gaa-dagoshininid
Image of Ear Falls Ambulance Base

Iiginens Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

301 Rand Street
Ignace, Ontario, P0T 1T0
(807) 934-6465

Waakaa’igan:

 • 2 niizhinoon ezhi-abiwaad, 2,853 daso-mizid ft.
 • KDSB odibendaan

Odaabaanag:

 • 2 niizh aakoziiwidaabaanag (1 niigaan, 1 da-abi)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii (gii-dibikag gaye daa-andomaawag)
 • Gaa-dagoshing enanokiid (3 anokiiwag, 1 aabita eta, 3 ngoding eta)
 • 1 Gaa-niigaanishkawaad gaa-dagoshininid
Image of Ignace Ambulance Base

Wazhashkonigamiing Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

80 Fourteenth Street North
Kenora, Ontario, P9N 4M9
(807) 468-8079

Waakaa’igan:

 • 4 niiwinoon ezhi-abiwaad, 5,561 daso-mizid ft.
 • KDSB odibendaan

Odaabaanag:

 • 5 naanan aakoziiwidaabaanag (3 niigaan, 2 da-abiwag)
 • 1 Gichi-gegoo izhised awiya aakoziiwidaabaan (wiiji’iwed/andomind)

Gaa-anokiiwaad:

 • 3 niswewaan – imaa ayaawag, aaniin igo apii
 • 45 Gaa-dagoshing enanokiid (22 anokiiwag, 7 aabita eta, 16 ngoding eta)
 • 1 gaa-ogimaakandang – oniigaanishkaan imaa ningaabii’anong, gaye Wazhashkonigamiing gaye Bwaan Narrows gaye Nestan Baawitigong.
Image of Kenora Ambulance Base

City of Kenora Satellite Ambulance Base

2378 Highway 17 East, Suite B
Kenora, Ontario, P9N 0G8
(807) 548-4677

Waakaa’igan:

 • 2 niiwinoon ezhi-abiwaad, 3,024 daso-mizid ft.
 • Leased

Odaabaanag:

 • 1 aakoziiwidaabaan
 • 1 Gichi-gegoo izhised awiya aakoziiwidaabaan (wiiji’iwed/andomind)
 • 1 Emergency Response Unit – Community Paramedic

Gaa-anokiiwaad:

 • 911 Response:
  • 1 crew – 12/3 (Night On-Call) providing Service to Wabaseemoong Independent Nation
  • Paramedics (2 Full-Time)
  • 1 Superintendent of Operations – Oversees western region operations for the Kenora, Wabaseemoong Independent Nation, Sioux Narrows and Nestor Falls bases
 • Community Paramedicine:
  • Community Paramedics (2 Full Time)

Nestan Baawitigong Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

7 Airport Road, Highway 71 South
Nestor Falls, Ontario, P0X 1K0
(807) 484-2300

Waakaa’igan:

 • 1 bezhigwan ezhi-abiwaad, 2,750 daso-mizid ft.
 • Imaa SN/NF onji-dibendaagozi odaabaan

Odaabaanag:

 • 1 aakoziiwidaabaan

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii (gii-dibakag daa-andomaawag)
 • Ngoding Bwaan Narrows izhaawag aaniin igo apii izhi-wiiji’iwewag giishpin gegoo inakamigak
 • Gaa-dagoshing enanokiid (2 anokiiwag)
Image of Nestor Falls Ambulance Base

Ogaansi-zaaga’ianiing Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

20 Patricia Avenue
Pickle Lake, Ontario, P0V 3A0
(807) 928-2081

Waakaa’igan:

 • 2 niizhinoon ezhi-abiwaad, 1,590 daso-mizid ft.
 • Oodenaang onji-dibendaagozi odaabaan

Odaabaanag:

 • 2 niizh aakoziiwidaabaanag (1 niigaan, 1 da-abi)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii (gii-dibikag gaye daa-andomaawag)
 • Gaa-dagoshing enanokiid (3 anokiiwag, 1 aabita eta)
 • 1 Gaa-niigaanishkawaad gaa-dagoshininid
Image of Pickle Lake Ambulance Base

Onamini-zaaga’iganiing Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

51D Highway 105
Red Lake, Ontario, P0V 2M0
(807) 727-3286

Waakaa’igan:

 • 2 niizhinoon ezhi-abiwaad, 2,853 daso-mizid ft.
 • Onamini-zaaga’iganiing Aakoziiwigamigong onji-dibendaagozi

Odaabaanag:

 • 2 niizh aakoziiwidaabaanag (1 niigaan, 1 da-abi)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii
 • Gaa-dagoshing enanokiid (8 anokiiwag, 1 aabita eta, 1 ngoding eta)
 • 1 Gaa-niigaanishkawaad gaa-dagoshininid
Image of Red Lake Ambulance Base

Waaninaawagaang Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

3 Meno-Ya-Win Way
Sioux Lookout, Ontario, P9T 1B8
(807) 737-4366

Waakaa’igan:

 • 3 nisinoon ezhi-abiwaad, 4,843 daso-mizid ft.
 • KDSB odibendaan

Odaabaanag:

 • 3 niswe aakoziiwidaabaanag (2 niigaan, 1 da-abi)
 • 1 Gichi-gegoo izhised awiya aakoziiwidaabaan (wiiji’iwed/andomind)

Gaa-anokiiwaad:

 • 2 niizhwewaan – aaniin igo apii
 • Gaa-dagoshing enanokiid (14 anokiiwag, 6 aabita eta, 3 ngoding eta)
 • 1 gaa-ogimaakandang – oniigaanishkaan imaa waabanong, gaye Waaninaawagaang gaye Ogaansi-zaaga’iganiing gaye Iiginens.
Image of Sioux Lookout Ambulance Base

Bwaan Baawitigong Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

10 Fickas Road, Highway 71 South
Sioux Narrows, Ontario, P0V 1N0
(807) 226-5218

Waakaa’igan:

 • 2 niizhinoon ezhi-abiwaad, 2,509 daso-mizid ft.
 • Imaa SN/NF onji-dibendaagozi odaabaan

Odaabaanag:

 • 2 niizh aakoziiwidaabaanag (1 niigaan, 1 da-abi)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii, ngoding Nestan Baawitigong ayaawag ji-asho-wiiji’iwewaad imaa inake
 • Gaa-dagoshing enanokiid (3 anokiiwag, 1 aabita eta, 2 ngoding eta)
 • 1 Gaa-niigaanishkawaad gaa-dagoshininid
Image of Sioux Narrows Ambulance Base

Northwest EMS Paramedics

Wazhashkonigamiing inake Giiwedinong Ningaabii’anong EMS nin-gichi-inenimaanaanig gaa-inanokiiwaad owe, e-wiiji’iwewaad.

Wii-inanokiiyin iwe omaa Ontario

JI-inanokiiyin iwe, gi-daa-izhaa gichi-gikino’amaadiiwigamigong ganage go niizho-biboon. Apii giizhitooyin iwe ji-gikendaman ge-izhichigeyin gii-dagoshinan imaa awiya gaa-gichi-aakozid, gidaa-ozhibii’aan A-EMCA gagwejiiwin.

Aaniin ezhi-gashkitood awe iwe gaa-inanokiid?

Awashime 25 dasinoon ge-gikendangiban awedi gaa-inanokiid ji-wiiji’iwed apii gegoo gii-gichi-izheseng omaa Ontario. Daabishkoo onowe aanind:

 • Gii-naagajichigaadeg bapanga’owin gaye noojigo gii-izhseg ode’imaa.
 • 12 Gii-aginjigaadeg gaa-naagwak aaniin epiichi-bapanga’og ode’imaa.
 • (CPAP) JI-wiii’ind nawach weweni ji-bagidanaamod gaa-nibaad.
 • King LTS-D Gaa-wiiji’iwemagak ji-bagidanaamong gashkitoosig awiya
 • Giishpin ikwe waabamaawasod gegoo dash izhii-zanagised
 • Ji-biindaabiigeng miskweyaabiing miskwi gemaa mashkikiiwaabo.
 • Ji-miigiweng mashkiki ge-andawenjigaadeg ji-giige’ind gaa-aakozid

Owe inaakonigewin (Aakoziiwidaabaan Inaakonigewin Reg. 257/00) gaye gii-wiidanokiimangidwaa Aakoziiwigamig (Giiwedin Ningaabii’on Wiiji’iewin Izhichigewin) gaye iwe (ALSPCS) gaa-wiiji’ind awedi gaa-gichi-inaapined gegaa gaa-nibod, nindizhichigemin aapiji ji-nagajitoo-waad odanokiiwiniwaa iwe gaa-inanokiiwaad, ji-wawiingeziwaad.

Giiwedin Ningaabii’on EMS Gaa=dagoshinowaad gegoo gii-izhiseng

Niibidebii’igaadewan gaa-inanokiiwaad owe, ji-wiiji’inangidwaa iwe gii-izhichigeyaang:

Gaa-wiidookodaadiwaad

KDSB gaa-anokiiwaad owiidanokiimaawaa’ Na’odigamegwaaning EMS odayaanaawaa wiidookodaadiwin bizaanigo ji-wiiji’idiwaad igi imaa gaa-anokiiwaad aaniin igo apii, gabe-gikinoonowin, apane go.

Gakina imaa KDSB gaa-anokiiwaad iwedinookaan anokiiwin wiiji’idi-wag, amii dash ezhichigewaad e-wii-wiiji’aawaad owiidanokiimaaga-niwaa’ apii ositaawendaminid odanokiiwiniwaang onji.

Weweni ji-inendamowaad iwe gaa-inanokiiwaad wenji-izhichigeng aaniish naa aapiji zanagan owe inanokiiwin.

Image of Peer Support Team binders

EMS Daataanginiganan Gaa-dazhiikamowaad Izhichigewin

Imaa KDSB iwe gaa-inanokiiwaad o-gii-ozhitoonaawaa EMS Daataang-iniganan Gaa-dazhiikamowaad Izhichigewin nawach weweni ji-ani-nagajitoowaad oshki-gegoo gaa-aabadak odanokiiwiniwaang.

Oganawaabandaanaawaa aaniin ezhi-aanjisemagak noongom aabaji-chigan gaa-dananokiing, e-adaawewaad oshkiya’iin, gaye ewiiji’idi-waad giishpin gegoo maanzhiseg imaa aabajichiganing. Aapiji aaniish zanagendaagwan apane gii-ani-aanjiseg gii-dagoshinoo-magakin oshki-aabajichiganan, ji-gikendamang aaniin ge-izhi-aabaji-tooying gii-anokiiying, amii dash owe ezhichigemagak izhichigewin. Nawach babenak izhichigeying ji-gikendamang aaniin ge-izhi-aabaji-tooying oshki-aabajichiganan nawach gi-ga-wawiingezimin.

Gegoo Gii-izhised Awiya

Giiwedin NIngaabii’on EMS-ing bizhishig nin-gagwe-minochigemin weweni ji-izhichigeyaang amii dash wenji-ganawaabandamaang apane go aaniin ezhi-minochigeyaang.

Bezhig gaa-izhinizha’amaang Ogimaawiwin Mino-ayaawin gaa-ozhibii-’igaadeg aaniin apiichi-wiiba ge-dagoshinaang gegoo gii-izhised awiya. Ndoonwaadaamin waa-izhichigeyaang amii dash ezhichigeyaang. Wazhashkonigamiing gaawiin daabishkoo miziwe inendaagosinoon. Ji-gagwe-dagoshinaang wiiba gegoo gii-izhiseg ngoji, owe Giiwedin Ningaabii’on EMS izhichigemagan:

 • Miziwe atawan ini aakoziiwidaabaanan wiiba ji-gagwe-dagoshinooma-gakin giishpin gegoo gii-izhised awiya.
 • Endaso-giizhig niwiidanokiimaanaan Ogimaawiwin Mino-ayaawin gaa-naagajitood iwe gaa-izhi-giigidong aaniindi ge-izhaamagakin aakoziiwidaabaanan.

Aaniin Apiichi-wiiba Ge-dagoshinaang Gegoo Gii-izhised Awiya.

Wiiba Dagoshinong gaawiin memwaach iwe maawach wenizhishing. Apii dagoshinaang amii Giiwedin Ningaabii’on EMS ezhi-gikendam-aang gwayak e-wiiji’angidwaa igi gaa-niinamiziwaad. Ogimaawiwin Mino-ayaawin gaye Ginwesh Ganawenimigoowin wii-gikendaanaawaa iwe aaniin Ezhiwiiji’iweng Gegoo Gii-izhiseng, endaso-biboon dash wiindamawaawag.

Owe wiindamaagewin daa-waabanjigaade omaa daataanginiganing, daa-gikenjigaade dash aaniin ezhi-wiiji’iweng gegoo gii-gichi-izhised awiya, gegaa gii-nibod gii-aapijishing: Giishpin wiiba edagoshinoomagak iwe Aakoziiwidaabaan giishpin gegoo gii-izhised awiya.

Giiyaabi gikendan mino-ayaawin wiindamaagewin omaa omaa

Access Northwest Emergency Medical Services Portal (KDSB NWEMS Staff Only) omaa