Gichi-gegoo Inakamigak

GiiwedinNingaabii’on EMS

Giiwedinong Ningaabii’anong Zezigooch Aakozii-wiiji’iwewin (EMS) imaa Wazhaskonigamiing inake, giishpin gezika aakozid gemaa gegoo izhised awiya imaa KDSB inake.

Iwe KDSB izhichigemagan iwe Giiwedinong Ningaabii’anong EMS ji-izhi-wiiji’indwaa gakina gaa-ayaawaad omaa inakeya’ii giishpin gegoo gii-izhised awiya gemaa gii-gichi-aakozid awiya, ji-dagoshinoomagak zhemaak aakoziiwidaabaan.

Giiwedinong Ningaabii’anong EMS inanokiimagan ji-ipizowaad aanidi ezhi-gichi-aakozid awiya gemaa gegoo gii-izhi-aapijishing awiya, wiinawaa imaa izhaawag zhemaag aakoziiwigamigong ji-izhiwinaa-waad awiyan gaa-gichi-izhisenid.

Image of Northwest EMS logo

Gaa-izhichigeyaang

Giiwedinong Ningaabii’anong EMS inanokiiwag e-naanzikawaawaad awiyan gegoo gaa-izhisenid omaa Wazhashkonigamiing inake gabe-giizhig gabedwaate gaye gabe-gikinoonowin.

Ngojigo 120 dashiwag gaa-anokii’indwaa imaa Giiwedinong Ningaabii’anong EMS gaye 10 gaa-anokiiwaad ozhibii’igewigamigong gaye 37 dashiwag aakoziiwidaabaanag imaa Wazhashkonigamiing onji, daabishkoo ogo:

22 dashiwag igi aakoziiwidaabaanag imaa Giiwedinong Ningaabii’a-nong EMS gaye dash Type 3 aakoziiwidaabaanag odayaawaawaa’ niizh gaa-aakoziwaad daa-bimiwinaawag. Amii ezhi-gashkitoowaang nawach niibiwa gegoo gaa-gii-izhisewaad ji-izhiwinangidwaa aakoziiwigamigong waawaasa gii-ayaagin ishkoniganan gaye oodenawan.
Image of an ambulance

Giiwedinang Epigishimag EMS ado’aanaa-aan naanon (5) Odenaang Niizaanag Mashkikiikejig Nakwetamowin Daabaanag (ERV’s).  Gwanda Ford Explorers nakweshkaanaa-aa newen Ministry of Health Emergency Health nendowendaagokin miinwaa zhichigaaziwog awii nakweshkamowaad newen nendowendaagwog owi Odenaang Niizaanag Mashkikiikejig nankiiwin.

Image of a Community Paramedic Emergency Response Vehicle
Iwe KDSB bezhig gichi-aakoziiwidaabaan (ESU) odayaanaawaa aapiji dash gichi-inendaagwan iwe omaa Ontario. Iwe ESU Mino-ayaawin Ogimaawining gii-ondinigaade 1999 gii-izhiseg. Owe odaabaan aabadizi giishpin niibiwa gegoo gaa-izhisewaad iinzan amii dash ezhi-dagoshinoomagakin ge-aabajitoowaad igi gaa-inanokii-waad awiya gii-gichi-izhised ngoji, daabishkoo gii-aapijishing.
Image of a Multi Casualty Incident (MCI) Support Vehicle
Nisiwag aakoziiwidaabaanag (ERV) Giiwedinong Ningaabii’anong EMS. Ogo Ford F150 odaabaanag gii-ikodwag ogimaag e-onizhishiwaad ji-aabadiziwaad giishpin gegoo gichi-izhised awiya, giishpin awiya bichishing gemaa ode’ gibichisenig gemaa wiisagishing gegoo igo izhised awiya ji-andomind aakoziiwidaabaan.
Image of a Emergency Response Vehicle / Administrative Vehicle

Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

Da-zhaangachinoon ge-izhi-abiwaad igiwe aakoziiwidaabaanag omaa Wazhashkonigamiing inake, ji-ipizowaad ishkoniganing.

Baawitigong Aakoziiwidaabaanigamig

51 Memorial Avenue South
Dryden, Ontario, P8N 2L8
(807) 223-2100

Waakaa’igan:

 • 8 nisinoon ezhi-abiwaad, 9,343 daso-mizid ft.
 • KDSB odibendaan

Odaabaanag:

 • 4 niswe aakoziiwidaabaanag (2 niigaan, 1 da-abi, 1 ishkose)
 • 1 giishpin gegoo gichi-izhiseg Ge-aabadizid Odaabaan
 • 2 Gichi-gegoo izhised awiya aakoziiwidaabaan (wiiji’iwed/andomind)
 • 1 Niizaanag Nakwetamajig – Odenaang Niizaanag Mashkikiikejig

Gaa-anokiiwaad:

 • 911 Nakwetamowin:
  • 2 maamowi nakiijig ensa giizhigag miinwaa 1 maamowi nakiijig epiichi dibikag
 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii
 • Gaa-dagoshing enanokiid (11 anokiiwag, 3 aabita eta, 4 ngoding eta)
 • 1 gaa-ogimaakandang – oniigaanishkaan imaa Baawitigong, gaye Onamini-zaaganiganiing, gaye Otawagibaawitigong
 • Odenaang Niizaanag Mashkikiikewin:
  • Odenaang Niizaanag Mashkikiikejig (2 Abidaangizhejig, 1 Aanigodinong Enkiitaaged)
  • 1 Odenaang Niizaanag Mashkikiikewin Naagaanzinjin Nyaadimowaad
  • 1 Naagaanziitang owi Odenaang Niizaanag Mashkikiikewin
 • Naagaanzinjin Nyaadimowaad:
  • 1 EMS Naagaanzinjin Nyaadimowaad
  • 1 EMS Nakiiwin Zhisijigaadeg
  • 1 Aanke Ogimaa owi Bamibidechigewin
  • 1 Aanke Ogimaa owi Nankiiwin Naagijigewinan
  • 1 Naagaanzid miinwaa Ogimaa owi EMS
  • 1 Naagaanziitong owi Nishing Nankiiwin
  • 1 Naagaanziitong owi Gikinomaadiwin
Image of Dryden Ambulance Base and District Administration Headquarters

Otawagibaawitigong Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

46 Balsam Street
Ear Falls, Ontario, P0V 1T0
(807) 222-3799

Waakaa’igan:

 • 2 niizhinoon ezhi-abiwaad, 2,476 daso-mizid ft.
 • KDSB odibendaan

Odaabaanag:

 • 2 niizh aakoziiwidaabaanag (1 niigaan, 1 da-abi)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii (gii-dibikag gaye daa-andomaawag)
 • Gaa-dagoshing enanokiid (3 anokiiwag, 1 aabita eta, 1 ngoding eta)
 • 1 Gaa-niigaanishkawaad gaa-dagoshininid
Image of Ear Falls Ambulance Base

Iiginens Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

301 Rand Street
Ignace, Ontario, P0T 1T0
(807) 934-6465

Waakaa’igan:

 • 2 niizhinoon ezhi-abiwaad, 2,853 daso-mizid ft.
 • KDSB odibendaan

Odaabaanag:

 • 2 niizh aakoziiwidaabaanag (1 niigaan, 1 da-abi)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii (gii-dibikag gaye daa-andomaawag)
 • Gaa-dagoshing enanokiid (3 anokiiwag, 1 aabita eta, 3 ngoding eta)
 • 1 Gaa-niigaanishkawaad gaa-dagoshininid
Image of Ignace Ambulance Base

Wazhashkonigamiing Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

80 Fourteenth Street North
Kenora, Ontario, P9N 4M9
(807) 468-8079

Waakaa’igan:

 • 4 niiwinoon ezhi-abiwaad, 5,561 daso-mizid ft.
 • KDSB odibendaan

Odaabaanag:

 • 5 naanan aakoziiwidaabaanag (3 niigaan, 2 da-abiwag)
 • 1 Gichi-gegoo izhised awiya aakoziiwidaabaan (wiiji’iwed/andomind)

Gaa-anokiiwaad:

 • 3 niswewaan – imaa ayaawag, aaniin igo apii
 • 45 Gaa-dagoshing enanokiid (22 anokiiwag, 7 aabita eta, 16 ngoding eta)
 • 1 gaa-ogimaakandang – oniigaanishkaan imaa ningaabii’anong, gaye Wazhashkonigamiing gaye Bwaan Narrows gaye Nestan Baawitigong.
Image of Kenora Ambulance Base

Gichi Odena owi Kenora Aakoziiwidaabaan Enjibizad

2378 Highway 17 East, Suite B
Kenora, Ontario, P9N 0G8
(807) 548-4677

Waakaa’igan:

 • 2 niiwinoon ezhi-abiwaad, 3,024 daso-mizid ft.
 • Awigaaziwaad

Odaabaanag:

 • 1 aakoziiwidaabaan
 • 1 Gichi-gegoo izhised awiya aakoziiwidaabaan (wiiji’iwed/andomind)
 • 1 Niizaanag Nakwetamajig – Odenaang Niizaanag Mashkikiikejig

Gaa-anokiiwaad:

 • 911 Nakwetamowin:
  • 1 Maamowi Nakiijig – 12/3 (Dibikak Giizhiitaa Gaabiwijig) miigwewaad zhichigewin owa Wabaseemoong Onjikegaabiwiwaad Anishinaabeg
  • Niizaanag Mashkikiikejig (2 Aabidankiijig)
  • 1 Naagaanziitang owi Nankiiwin – Naagizowaabmdaan epigishimag akin nankiiwin owi Kenora, Wabaseemoong Onjikegaabiwiwaad Anishinaabeg, Sioux Narrows miinwaa Nestor Falls Enjibiziwaad
 • Odenaang Niizaanag Mashkikiikewin:
  • Odenaang Niizaanag Mashkikiikejig (2 Aabidankiijig)

Nestan Baawitigong Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

7 Airport Road, Highway 71 South
Nestor Falls, Ontario, P0X 1K0
(807) 484-2300

Waakaa’igan:

 • 1 bezhigwan ezhi-abiwaad, 2,750 daso-mizid ft.
 • Imaa SN/NF onji-dibendaagozi odaabaan

Odaabaanag:

 • 1 aakoziiwidaabaan

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii (gii-dibakag daa-andomaawag)
 • Ngoding Bwaan Narrows izhaawag aaniin igo apii izhi-wiiji’iwewag giishpin gegoo inakamigak
 • Gaa-dagoshing enanokiid (2 anokiiwag)
Image of Nestor Falls Ambulance Base

Ogaansi-zaaga’ianiing Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

20 Patricia Avenue
Pickle Lake, Ontario, P0V 3A0
(807) 928-2081

Waakaa’igan:

 • 2 niizhinoon ezhi-abiwaad, 1,590 daso-mizid ft.
 • Oodenaang onji-dibendaagozi odaabaan

Odaabaanag:

 • 2 niizh aakoziiwidaabaanag (1 niigaan, 1 da-abi)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii (gii-dibikag gaye daa-andomaawag)
 • Gaa-dagoshing enanokiid (3 anokiiwag, 1 aabita eta)
 • 1 Gaa-niigaanishkawaad gaa-dagoshininid
Image of Pickle Lake Ambulance Base

Onamini-zaaga’iganiing Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

51D Highway 105
Red Lake, Ontario, P0V 2M0
(807) 727-3286

Waakaa’igan:

 • 2 niizhinoon ezhi-abiwaad, 2,853 daso-mizid ft.
 • Onamini-zaaga’iganiing Aakoziiwigamigong onji-dibendaagozi

Odaabaanag:

 • 2 niizh aakoziiwidaabaanag (1 niigaan, 1 da-abi)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii
 • Gaa-dagoshing enanokiid (8 anokiiwag, 1 aabita eta, 1 ngoding eta)
 • 1 Gaa-niigaanishkawaad gaa-dagoshininid
Image of Red Lake Ambulance Base

Waaninaawagaang Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

3 Meno-Ya-Win Way
Sioux Lookout, Ontario, P9T 1B8
(807) 737-4366

Waakaa’igan:

 • 3 nisinoon ezhi-abiwaad, 4,843 daso-mizid ft.
 • KDSB odibendaan

Odaabaanag:

 • 3 niswe aakoziiwidaabaanag (2 niigaan, 1 da-abi)
 • 1 Gichi-gegoo izhised awiya aakoziiwidaabaan (wiiji’iwed/andomind)
 • 1 Niizaanag Nakwetamajig – Odenaang Niizaanag Mashkikiikejig

Gaa-anokiiwaad:

 • 2 niizhwewaan – aaniin igo apii
 • Gaa-dagoshing enanokiid (14 anokiiwag, 6 aabita eta, 3 ngoding eta)
 • 1 gaa-ogimaakandang – oniigaanishkaan imaa waabanong, gaye Waaninaawagaang gaye Ogaansi-zaaga’iganiing gaye Iiginens
 • Odenaang Niizaanag Mashkikiikewin:
  • Odenaang Niizaanag Mashkikiikejig (1 Aabidaangizhed)
Image of Sioux Lookout Ambulance Base

Bwaan Baawitigong Ge-izhi-abiwaad igi aakoziiwidaabaanag

10 Fickas Road, Highway 71 South
Sioux Narrows, Ontario, P0V 1N0
(807) 226-5218

Waakaa’igan:

 • 2 niizhinoon ezhi-abiwaad, 2,509 daso-mizid ft.
 • Imaa SN/NF onji-dibendaagozi odaabaan

Odaabaanag:

 • 2 niizh aakoziiwidaabaanag (1 niigaan, 1 da-abi)

Gaa-anokiiwaad:

 • 1 ngodwewaan – aaniin igo apii, ngoding Nestan Baawitigong ayaawag ji-asho-wiiji’iwewaad imaa inake
 • Gaa-dagoshing enanokiid (3 anokiiwag, 1 aabita eta, 2 ngoding eta)
 • 1 Gaa-niigaanishkawaad gaa-dagoshininid
Image of Sioux Narrows Ambulance Base

Northwest EMS Paramedics

Wazhashkonigamiing inake Giiwedinong Ningaabii’anong EMS nin-gichi-inenimaanaanig gaa-inanokiiwaad owe, e-wiiji’iwewaad.

Wii-inanokiiyin iwe omaa Ontario

JI-inanokiiyin iwe, gi-daa-izhaa gichi-gikino’amaadiiwigamigong ganage go niizho-biboon. Apii giizhitooyin iwe ji-gikendaman ge-izhichigeyin gii-dagoshinan imaa awiya gaa-gichi-aakozid, gidaa-ozhibii’aan A-EMCA gagwejiiwin.

Aaniin ezhi-gashkitood awe iwe gaa-inanokiid?

Awashime 25 dasinoon ge-gikendangiban awedi gaa-inanokiid ji-wiiji’iwed apii gegoo gii-gichi-izheseng omaa Ontario. Daabishkoo onowe aanind:

 • Gii-naagajichigaadeg bapanga’owin gaye noojigo gii-izhseg ode’imaa.
 • 12 Gii-aginjigaadeg gaa-naagwak aaniin epiichi-bapanga’og ode’imaa.
 • (CPAP) JI-wiii’ind nawach weweni ji-bagidanaamod gaa-nibaad.
 • King LTS-D Gaa-wiiji’iwemagak ji-bagidanaamong gashkitoosig awiya
 • Giishpin ikwe waabamaawasod gegoo dash izhii-zanagised
 • Ji-biindaabiigeng miskweyaabiing miskwi gemaa mashkikiiwaabo.
 • Ji-miigiweng mashkiki ge-andawenjigaadeg ji-giige’ind gaa-aakozid

Owe inaakonigewin (Aakoziiwidaabaan Inaakonigewin Reg. 257/00) gaye gii-wiidanokiimangidwaa Aakoziiwigamig (Giiwedin Ningaabii’on Wiiji’iewin Izhichigewin) gaye iwe (ALSPCS) gaa-wiiji’ind awedi gaa-gichi-inaapined gegaa gaa-nibod, nindizhichigemin aapiji ji-nagajitoo-waad odanokiiwiniwaa iwe gaa-inanokiiwaad, ji-wawiingeziwaad.

Giiwedin Ningaabii’on EMS Gaa=dagoshinowaad gegoo gii-izhiseng

Niibidebii’igaadewan gaa-inanokiiwaad owe, ji-wiiji’inangidwaa iwe gii-izhichigeyaang:

Gaa-wiidookodaadiwaad

KDSB gaa-anokiiwaad owiidanokiimaawaa’ Na’odigamegwaaning EMS odayaanaawaa wiidookodaadiwin bizaanigo ji-wiiji’idiwaad igi imaa gaa-anokiiwaad aaniin igo apii, gabe-gikinoonowin, apane go.

Gakina imaa KDSB gaa-anokiiwaad iwedinookaan anokiiwin wiiji’idi-wag, amii dash ezhichigewaad e-wii-wiiji’aawaad owiidanokiimaaga-niwaa’ apii ositaawendaminid odanokiiwiniwaang onji.

Weweni ji-inendamowaad iwe gaa-inanokiiwaad wenji-izhichigeng aaniish naa aapiji zanagan owe inanokiiwin.

Image of Peer Support Team binders

EMS Daataanginiganan Gaa-dazhiikamowaad Izhichigewin

Imaa KDSB iwe gaa-inanokiiwaad o-gii-ozhitoonaawaa EMS Daataang-iniganan Gaa-dazhiikamowaad Izhichigewin nawach weweni ji-ani-nagajitoowaad oshki-gegoo gaa-aabadak odanokiiwiniwaang.

Oganawaabandaanaawaa aaniin ezhi-aanjisemagak noongom aabaji-chigan gaa-dananokiing, e-adaawewaad oshkiya’iin, gaye ewiiji’idi-waad giishpin gegoo maanzhiseg imaa aabajichiganing. Aapiji aaniish zanagendaagwan apane gii-ani-aanjiseg gii-dagoshinoo-magakin oshki-aabajichiganan, ji-gikendamang aaniin ge-izhi-aabaji-tooying gii-anokiiying, amii dash owe ezhichigemagak izhichigewin. Nawach babenak izhichigeying ji-gikendamang aaniin ge-izhi-aabaji-tooying oshki-aabajichiganan nawach gi-ga-wawiingezimin.

Gegoo Gii-izhised Awiya

Giiwedin NIngaabii’on EMS-ing bizhishig nin-gagwe-minochigemin weweni ji-izhichigeyaang amii dash wenji-ganawaabandamaang apane go aaniin ezhi-minochigeyaang.

Bezhig gaa-izhinizha’amaang Ogimaawiwin Mino-ayaawin gaa-ozhibii-’igaadeg aaniin apiichi-wiiba ge-dagoshinaang gegoo gii-izhised awiya. Ndoonwaadaamin waa-izhichigeyaang amii dash ezhichigeyaang. Wazhashkonigamiing gaawiin daabishkoo miziwe inendaagosinoon. Ji-gagwe-dagoshinaang wiiba gegoo gii-izhiseg ngoji, owe Giiwedin Ningaabii’on EMS izhichigemagan:

 • Miziwe atawan ini aakoziiwidaabaanan wiiba ji-gagwe-dagoshinooma-gakin giishpin gegoo gii-izhised awiya.
 • Endaso-giizhig niwiidanokiimaanaan Ogimaawiwin Mino-ayaawin gaa-naagajitood iwe gaa-izhi-giigidong aaniindi ge-izhaamagakin aakoziiwidaabaanan.

Aaniin Apiichi-wiiba Ge-dagoshinaang Gegoo Gii-izhised Awiya.

Wiiba Dagoshinong gaawiin memwaach iwe maawach wenizhishing. Apii dagoshinaang amii Giiwedin Ningaabii’on EMS ezhi-gikendam-aang gwayak e-wiiji’angidwaa igi gaa-niinamiziwaad. Ogimaawiwin Mino-ayaawin gaye Ginwesh Ganawenimigoowin wii-gikendaanaawaa iwe aaniin Ezhiwiiji’iweng Gegoo Gii-izhiseng, endaso-biboon dash wiindamawaawag.

Owe wiindamaagewin daa-waabanjigaade omaa daataanginiganing, daa-gikenjigaade dash aaniin ezhi-wiiji’iweng gegoo gii-gichi-izhised awiya, gegaa gii-nibod gii-aapijishing: Giishpin wiiba edagoshinoomagak iwe Aakoziiwidaabaan giishpin gegoo gii-izhised awiya.

Giiyaabi gikendan mino-ayaawin wiindamaagewin omaa omaa

Access Northwest Emergency Medical Services Portal (KDSB NWEMS Staff Only) omaa