Mooshkinebii’igen Wii-izhidaayin Waakaa’iganing Ji-bii’oyin

Biindigebii’odizon ji-debinaman Izhidaawin

JI-debinaman Izhidaawin nawach bangii ji-diba’igeyin, nitam gi-daa-mooshkinebii’aan biindigebii’odizowin mazina’igan. Niizhwayak iwe gi-daa-izhichige ji-debinaman iwe izhidaawin:

Giin igo gi-daa-izhaa

Gi-daa-izhaa imaa KDSB odoozhibii’igewigamigowaan, gemaa gi-daa-izhi-giigid KDSB omaa 1-800-461-5766.

Gi-daa-mooshkinebii’aan mazina’iiigin.

Apii mooshkinebii’aman zaagijibidetoon, maajiinizha’an dash gemaa izhiwidoon KDSB ozhibii’igewigamigong. Bebakaan apii izhi-giba’igaadewan ini ozhibii’igewigamigoon. Inaabin imaa KDSB ozhibii’igewigamig daataanginiganing.

Getaadiziwaad Biindigebii’odizowin Waabandan

Bezhigoyin, Niizhiyeg, Okodaawin Biindigebii’odizowin Waabandan

Ge-onji-miinigooyin wiiba waakaa’igan mazina’igan Waabandan

Gagwedwewinan? Ganoosh gaa-anokiid imaa KDSB ozhibii’’igewigamigong andooshkaw dash gaa-inanokiid Wiiji’iwewin Anokiimaagan.

Wii-waabandaman gaa-niibidebii’igaadegin Ge-izhi-daa’indwaa awiyag gey KDSB izhidaawinan, Housing Profiles web page inaabin.

Gaa-bii’ong ji-debinaman Izhidaawin

Igi nitam gaa-gii-atoowaad owiinzowin nitam da-odaapinaawaag. Giishpin dash wiin gegoo gaa-izhiseyin wewiib wenji-andawendaman waakaa’igan, gi-daa-zhooshkonigoo nawach wiiba.

Aanind dazhiikewinan nawach niibiwa odayaanaawaan waakaa’iganan. Maagizhaa niiwibiboon gi-daa-biiw ningoding, gaawiin aaniish baatiinadanziiwan waakaa’iganan. Aanind dash dazhiikewining, zhemaak gi-daa-mikaan ge-izhidaayin. KDSB gi-daa-wiindamaagoog zhemaak ayaag izhidaawin.

KDSB obiminizha’aanaawaa iwe Ontario Human Rights Code gakina awiya ji-debinangiban izhidaawiin.