Wiiji’iwemagan

Izhidaawin wenji-minosegin

Gi-daa-debinaanan wenji-minosegin ji-wiiji’igoyin ji-diba’aman gidizhi-daawin endaso-giizis gemaa bakaan dinookaanan diba’igewinan. Ge-onji-debinamamban ini izhichigewinan ozhibii’igaadewan omaa niisiya’ii, aaniind gaa-ayaagin eta.

Ge-debinigaadegiban Ge-dediba’aman Izhidaawin (IAH) izhichigewin.

Ji-gashkitooyamban ji-debinaman iwe Ge-debinigaadegiban Ge-dediba’aman Izhidaawin izhichigewin, omaa inake gi-daa-ayaa aazha, ji-gashkitooyamban:

 • Dazhiikewin Izhidaawin bii’owin gemaa
 • Bangii eta gi-daa-ondiz gaa-ikidoomagak minik zhooniyaa ge-gashki’adiban ji-bagidinigooyin (LICO) Igi aazha gaa-izhidaawaad imaa dinookaaning waakaa’iganing gaawiin o-daa-debinanziinaawaa iwe dinookaan wiiji’iwewin.

Gaa-biindigebii’odizowaad gaawiin daa-izhidaasiiwag awashime gaa-agindenig gaa-izhi-diba’igaadegin izhidaawinan imaa inake. Gaa-biindigebii’odizowaad daa-izhidaawag daawining gaa-gii-wawezhichigaadegin gaye bezhigwewaan eta gaa-izhidaad awiya. Minik ge-wiiji’igooyamban iwe minik gaa-diba’aman daa-izhisese, gaye gaa-diba’aman bakaan dinookaanan gaa-diba’igaadegin. $300 minik daswaabik eta gi-daa-akomiinigooo.

Ji-biindiigebii’odizoyin imaa IAH:

Ganoosh awiya imaa KDSB ozhibii’igewigamigong. Gi-daa-wiindamaagoo dash apii ge-biizhaayamban ji-ganoonad iwe gaa-inanokiid ji-wiiji’ig ji-debinaman iwe.

2019 Gaawiin niibiwa gaa-ondiziwaad minik
Gaa-dashiyeg gii-okodaayeg LICO – 12 midaaso-shi-niizho-giizis + 15%
Bezhig awiya $25,338 $29,139
Niizh awiyag $31,544 $36,276
Niswe awiyag $38,780 $44,597
Niiwin awiyag $47,084 $54,147
Naanan awiyag $53,402 $61,412
Ningodwaaswi awiyag $60,288 $69,331
Niizhwaaswi awiyag $67,056 $77,114
Awashime niizhwaaswi awiyag, endaso-bezhig awiya owe ashi $6,828 $7,852

Dazhiikewining Gaa-gwenawi-izhidaawaad Ji-gibitinigaadeg (CHPI)

Zhooniyaa gaa-asind imaa CHPI daa-wiiji’aawag gaa-gidimaagiziwaad:

 • Gaawiin ji-zaagijiwebinindwaa
 • Ji-ayaawaad ngoji ge-izhidaawaad
 • CHPI wiiji’iwemagan ji-diba’igaadeg waasigan nibi gaye azhesewin.

Ji-debinaman iwe CHPI wiiji’igoowin:

Ganoosh awiya imaa KDSB ozhibii’igewigamigong. Gi-daa-ganoonaa awiya iwe gaa-inanokiid imaa Wiiji’iwewining ji-gashkitooyin ji-debinaman iwe wiiji’iwewin.

Nin-daa-miinigoo na iwe CHPI wiiji’iwewin?

Ji-debinaman iwe CHPI wiiji’iwewin, gi-daa-izhidaa imaa Wazhashko-nigamiing Oodenaang inakeya’ii, gi-daa-gashkichige dash eta bangii, LICO gaye 15% minik jibwaa odaabinigaadeg iwe tax diba’igewin (noongom goda gaa-apiidendaagozid zhooniyaa).

2019 Gaawiin niibiwa gaa-ondiziwaad minik
Gaa-dashiyeg gii-okodaayeg LICO – 12 midaaso-shi-niizho-giizis + 15%
Bezhig awiya $25,338 $29,139
Niizh awiyag $31,544 $36,276
Niswe awiyag $38,780 $44,597
Niiwin awiyag $47,084 $54,147
Naanan awiyag $53,402 $61,412
Ningodwaaswi awiyag $60,288 $69,331
Niizhwaaswi awiyag $67,056 $77,114
Awashime niizhwaaswi awiyag, endaso-bezhig awiya owe ashi $6,828 $7,852

Wegonen ge-diba’igaadegiban imaa CHPI?

Izhidaawin

 • Awiyag gaa-gii-zaagijiwebinindwaa. Gaawiin azhesewin daa-diba’igaa-desinoon giishpin aazha gaa-wiiji’igoo yin ji-izhidaayin imaa.
 • Niizho-giizis minik azhesewin gi-daa-miinigoo ji-diba’aman.
 • Gegoo onji-azheseyin gi-daa-wiiji’igoo gaawiin wiin apanego izhiseg.
 • Awe gaa-wiiji’ind oda-gashkitoon ji-diba’ang ezhidaad niigaan.
 • $1000 gi-daa-wiiji’igoo ji-diba’aman mortgage azheseyin 2 giizis.

Bakaan dinookaanan diba’igewinan

 • Giishpin gaa-izhinizha’amaagooyin ji-gibitinigaadeg waasigan, gaye gizhizigan, gaye geyaabi zhooniyaa ji-diba’aman ji-giiwe-achigaadeg iwe waasigan.
 • Azheseyin ji-diba’aman nibi, bimide gaye moowaaboo ji-maajiiseg.
 • Ji-wiiji’igooyin ji-diba’aman bakaan dinookaanan azhesewinan aabiding eta.
 • Daa-inendamoog gaa-izhitamaagewaad ini ji-aabajitooyin ini daabishkoo waasigan gaa-ishkwaa-diba’igaadegin azhesewinan.

Wawezhichigewinan

 • Ji-wawezhichigaadeg gegoo gaa-biigoshkaag $750 minik ako. Wawezhichigaadeg gegoo gaa-biigoshkaag waakaa’iganing, amii eta ge-izhi-bagidinigooyin imaa ji-izhidaayin.

Miinawaa bakaan

 • $750 miniik ako ji-adaaweyin ge-aabajitooyin imaa waakaa’iganing ge-aabajitoo’amban gegoo izhiseg daabishkoo zakideg, mooshka’ang gemaa awiya miigaanig.
 • Ge-inagindeg ji-zaagijigoziyin giishpin ozaam akoziyin gemaa gegoo izhiiyaayin, bakaan ji-izhigoziyin.

Gakina gaa-miinindwaa awe zhooniyaa, da-inaawag ji-giiwe-diba’igewaad apii gashkitoowaad ji-giiwe-diba’igewaad.

Ji-nepiji-izhidaang

Ji-nepiji-izhidaang izhinikaade owe awiyag ji-debinamowaad izhidaawin. Owe izhichigewin inwaade ji-wiiji’indwaa igiwe ginwesh gaa-gii-gwenawi-izhidaawaad.

Ji-nepiji-izhidaang daa-wiiji’iwemagan ji-zaagijiwebinaasiwindwaa awiyag odaawiniwaang onji. Ji-nepiji-izhidaang zhooniyaa daa-miigiwem ezhi-andooshkawind.

Ontario waasigan Wiiji’iwewin izhichigewin (OESP)

Iwe OESP wiiji’iwewin, gaawiin aapiji gi-daa-diba’anziin waasian. Aanind o-daa-gashkitoonaawaa nawach niibiwa waasigan ji-aabajitoowaad giishpin baatiinowaad endaawaad. Daabishkoo aabajitooyin waasigan ji-gizhizaman endaayin gemaa giishpin gidaakoziwining onji-aabajitooyin gegoo.

Giishpin wii-debinaman iwe OESP, omaa izhi-daataanginigen: ontarioelectricitysupport.ca

Giishpin wii-wiiji’igooyin ganoosh awiya KDSB ozhibii’igewigamigong . Gi-daa-ganoonaa awiya iwe gaa-inanokiid imaa Wiiji’iwewining ji-gashkitooyin ji-debinaman iwe wiiji’iwewin.

Gaa-gidimaagiziwaad Waasigan Wiiji’iwewin Izhichigewin

Giishpin aabajitooyin Synergy North, Sioux Lookout Hydro gemaa Hydro One, gi-daa-miinigoo zhooniyaa giishpin azheseyin diba’igewin gaye:

 • Azheseyin gaye,
 • Igooyin ji-gibitiniaadeg iwe.

Giishpin Synergy North gemaa Sioux Lookout Hydro aabaji’adwaa:
Ganoosh awiya imaa KDSB ozhibii’igewigamigong ji-debinaman gaa-gidimaagiziwaad Waasigan daabishkoo wiiji’iwewin Izhichigewin.

Giishpin Hydro One aabaji’ad:
United Way of Greater Simcoe County omiinaawaan zhooniyaan awiyan gaa-aabajitoonid Hydro One. Omaa 1-855-487-5327 izhi-giigidon ji-wiijii’igooyin.