Wiiji’iwemagan

Oshki-abinoojii Wiiji’iwewin

KDSB omaa ninaagajitoomin wiiji’iwewinan gaye izhichigewinan gaa-dazhiikigaadeg Abinoojiiyensag Gii-gikino’amawindwaa gaye Gii-naagaji’indwaa omaa Wazhashkonigamiing oodenaang inake.

KDSB gaye onaagajitoonaawaa iwe Abinoojiiyensag Gii-gikino’amaw-indwaa gaye Gii-naagaji’indwaa Baawitigong gaye Ogaansi-zaaga’igan.

Ono nindizhi-wiiji’iwemin Ganawenimaawasoo-Izhichigewinan gaye Wiiba Gikino’amaadiwin gaye Oniigi’igoog Wiiji’indwaa Waakaa’iganan. KDSB odizhi-debwetaanaawaa weweni wiiji’indwaa abinoojiiyag gaye oshkaadiziig weweni da-ombigiwag omaa gaa-dazhiikeying.

Gakina Abinoojiiyensag Gii-gikino’amawindwaa gaye Gii-naagaji’in-dwaa (ELC) odayaanaawaa odaminowin gaa-danakamigiziwad:

 • Gaawiin awiya o-daa-maanzhidoodaagosiiwaan
 • Aapiji minochigaade
 • Gakina awiya dagwii’aawag
 • Daa-dediba’igaade
 • Wiiji’aawag abinoojiiyag gaye odinawemaaganiwaa

JDSB Oshki-abinoojii Wiiji’iwewin

Ganawenimaawasoo-Izhichigewinan gaye Wiiba Gikino’amaadiwin

Amii iwe Ganawenimaawasoo-Izhichigewinan gaye Wiiba Gikino’amaadiwin Ontario gaa-inaakoniged 2014 gii-izhisenig. KDSB gaawiin onaagajitoosiin ganawenimaawasowin Izhichigewin. Ganawenimaawasoo-Izhichigewinan gaa-bimiwidoowaad o-gii-ozhibii’aanaawaan ozhibii’iganan ge-biminizha’amowaad omaa inake.

Igi Gaa-gikino’amawaawaad abinoojiiyensa’ o-mino-gikino’amawaa-waa’ abinoojiiyensa’ ji-debinamowaad maawach gaa-onizhishing gikino’amaagoowiin igi abinoojiiyensag. Weweni doodawindwaa abinoojiiyensag gaye oniigi’igowaa’ amii iwe ge-izhi-mino-ombigi’indwaa gaye ge-izhi-mino-bimaadiziwaad.

Inaabin imaa gaa-izhi-dazhinjigaadeg Gaa-inaginzowaad Ji-ganaweni-maawasowaad gaye Oshki-abinoojii Gikino’amaagewin daataanginigan.

WiibaON gaye Oniigi’igoog Wiiji’indwaa Waakaa’iganan

Daa-biindigewag abinoojiiyag gaye oniigi’igowaa’ imaa WiibaON gaye Oniigi’igoog Wiiji’indwaa Waakaa’iganan. WiibaON o-daa-gashkitoonaawaa awiyag ji-gaga-noonidiwaad gaye ji-mino-wiijiiwidiwaad.

Gi-ga-wiiji’igoog igi imaa gaa-anokiiwaad, ji-wiidookawikwaa gaye ji-wiindamaagooyin wegonen eyaamagak ge-wiiji’igoyin. Imaa Wiiba Gikino’amaadiwining abinoojiiyag gaye oniigi’igowaa’ daa-dazhi-gikino’amawaawag gaye ji-odaminowaad gaye ji-mikawaawaad ge-mino-wiijiiwaawaad awiya’.

Iwe WiibaON daataanginiganing inaabin ji-mikaman aaniindi eyaama-gakina ini WiibaON izhichigewinan gaye aaniin enakamigiziwaad.

Wiiba Gikino’amaadiwin ge-izhi-dediba’igaadeg

Daa-miinaawag aanind igi ge-gashkitoowaad ji-biindiganaawaad oniijaanisiwaa’. Inaabin imaa Early Learning and Child Fee Subsidy Daataanginiganing ji-gikendaman giiyaabi.

Gegoo Bakaan Gaa-izhiiyaawaad Abinoojiiyag

KDSB-ing onji-diba’amawaawag igi gaa-gikino’amaagewaad imaa abinoojii ganawenimaawasoowigamigong. Amii omaa ezhi-gashkitoowaad oniigi’igomaag ji-wiiji’imind oniijaani-siwaa’ gegoo bakaan gaa-izhiiyaanid gaa memwaach ji-diba’igesigwaa.

Amii owe ezhi-wiidookaagewaad igi gaa-gikino’amaagewaad:

 • E-onwaanwaad awenena’ abinoojiiya’ gegoo bakaan gaa-izhiiyaanid
 • E-onwaadamowaad aaniin mayaa ge-izhi-gikino’amawind awe
 • E-wiidookawaawaad oniigi’igomaa’ gaye gaa-ganawenimaawasowaad

Owiidanokiimaawaa’ godak gaa-wiiji’iwenid ji-wiidookawaawaad ini abinoojiiya’. Owe izhichigewin o-da-wiiji’igonaawaa igi abinoojiiyag ji-gashkitoo-waad ji-biindigewaad gikino’amaadiiwigamigong.

Assistance for Recreational Programs

Iwe KDSB miigiwemagan zhooniyaa izhichigewining dazhiikewining gaa-ayaagin ji-wiidookawindwaa gaa-gidimaagiziwaad abinoojiiyag ji-debinamowaad odaminowin gaye anishinaabewichigewin daabishkoo. Waabandan iwe Assistance for Recreational Programs web page daataanginigan ji-waabandaman ini izhichigewinan gaa-wiij’iwemagakin imaa Wazhashkonigamiing Oodenaang inakeya’ii.

Maawach gaa-izhi-gagwedweng

Amii ono ge-nanaandone’amban gagwe-mikaman iwe:

 • Weweni na da-izhichigewag imaa gaa-anokiiwaad?
 • Gaawiin na da-ozaami-baatiinosiiwag abinoojiiyag?
 • Weweni na izhichigaadewan izhichigewinan ji-minwendaagwak?
 • Gaawiin na gegoo daa-izhisesiiwag abinoojiiyag imaa dazhi-ganawenimindwaa?
 • Gakina na abinoojiiyag daa-odaapinaawag, aaniin igo izhi-ayaawaad?
 • O-daa-gashkitoonaawaa na gakina gegoo ji-izhi-wiiji’indwaa igi abin-oojiiyag imaa ge-ayaawaad ji-izhi-gikino’amawindwaa?

Amii aanind ini ge-nanaando-gikendamamban gagwe-mikaman gaa-onizhishing maawach ganawenimaawasowin. Giishpin giiyaabi wii-gikendaman gegoo, ganoosh imaa gaa-anokiiwaad ji-wiindamawikwaa.

Noongom ganoosh zhemaak ji-asigooyin ji-bii’oyin. Gakina ozhibii’igaadewan ini ganawenimaawasoowigamigoon omaa Wazhashkonigamiing Ooodenaang inake.

Omaa Ontario, Ogimaawiwin odibendaanan ini ganawenimaawasoo-wigamigoon. Imaa inaabin Government of Ontario daataanginiganing ji-mikaman gaa-onizhishing ganawenimaawasoowigamig. Mikan gaye diba’an Child Care daataanginigan.

Daa-gagwedwewag imaa ganawenimaawasoowigamigong ji-gagwe-gikendamowaad aaniin apii ge-gashkitoowaapan ji-ayaawaad imaa. Gi-daa-gagwe-ondinaan ji-wiiji’igooyin diba’igewin apii ayaayin imaa. Gakina ozhibii’igaadewan ini ganawenimaawasoowigamigoon omaa Wazhashkonigamiing Ooodenaang inake, waabandan iwe daataang-inigan gaa-ozhibii’igaadeg.

Aaniin minik wendiziyin omaa akiikaaning da-onji-dibaabanjigaade aaniin minik ge-wiiji’igooyamban. Agindan Wiiba Gikino’amaadiwin gaye Ganawnimaawasowin (ELC)

Ji-debinaman iwe ELC wiiji’igoowin giin gemaa gaye giin dago giwiidi-gemaagan gi-daa-anokiim gemaa gi-daa-gikino’amaagozim jibwaa-wiiji’igooyekiban. Agindan Wiiba Gikino’amaadiwin gaye Ganawnimaawasowin (ELC).

Minik ge-diba’aman awiya ji-ganawenimaawasod da-dibaabanjigaade imaa 236 gaa-izhibii’igaadeg Notice of Assessment/Reassessment gaye dash minik ge-miinigooyin Ganawenimaawasowin giishpin izhiseg (ji-miinigooyin). Giiyaabi maagizhaa gi-daa-gagwejimigoo ji-wiindamaageyin aaniin ezhiseyin.