Wiiji’iwemagan

Gakina awiya ji-gikino’amawind ono izhichigewinan

KDSB Gaa-dagoshinowaad gegoo gii-izhised awiya owe izhi-dagwiiwag

 • Ji-gikendamowaad Inawemaaganag aaniin ge-izhi-minosewaad
 • Gikino’amaadiiwigamigong ji-izhi-wiindamaageng
 • Gegoo gii-inakamigak wiindamaageng

Apanego wiindamaageyaang gikino’amaageyaang maagizhaa gaawiin aapiji da-andomaasii aakoziiwidaabaan gaye Giiwedin Ningaabii’on EMS, baamaa eta wiinge gegoo gii-gichi-inakamigak.

Image of Northwest EMS Paramedics providing education and awareness at an event

Giiwedin Ningaabii’on EMS nitam gaa-gii-dagwiiwaad iwe FAST gaa-izhinikaadeg ji-gikenjigaadeg awiya ishkwaade’ed gemaa niboowised.

FAST owe izhisemagan, giishpin:

F – Bangisiingwesed awiya
A -Gashkitoosig ji-ombiniketaad awiya
S – Gashkitoosig weweni ji-gaagiigidod awiya
T – Amii izhi-ganoosh Aakoziiwidaabaan

Giiwedin Ningaabii’on EMS odaabajitoonaawaa iwe FAST izhichigewin amii aaniish ezhi-gikenjigaadeg wiiba giishpin awiya wii-ishkwaade’ed gemaa wii-niboowised. Gichi-inendaagwan ji-gikenjigaadeg wiiba. FAST ozhibii’igaade imaa gakina aakoziiwidaabaaning. Gii-waabanjigaadegin ini gaa-izhibii’igaadegin wenji-gikendamowaad awiyag ji-izhaawaad aakoziiwigamigong giishpin iwe inamanji’owaad.

Gikendan owe giiyaabi omaa daataanginigeyin:

Image of an ambulance

Nawach wiiba waabamigooyin wii-ishkwaade’eyin gi-ga-bimaaji’igoo.

Giin gi-daa-bimaaji’idiz giishpin wiiba izhaayin aakoziiwigamigong. Giin gi-daa-bimaaji’idiz giishpin wiiba izhaayin aakoziiwigamigong.

Gikendaman ge-ayizhiiyin awiya gegoo izhised daabishkoo CPR gaye nitaa-aabajitooyin iwe (AED) giishpin awiya ode’ gii-maanzhibidenig. Giishpin awiya wii-ishkwaade’ed gemaa gibichisenig ode’, onizhishi-noon ono aabajichiganan ji-bimaaji’ind awiya.

Image of an Automated External Defibrillator

2007 gii-izhiseg iwe HSFO gaa-anokaadamowaad ode’iwaapinewin gaye niboowisewin o-gii-maajii-wiidanokiimaawaa’ EMS gaa-naagaji-toonid omaa Ontario ji-ayaamagakin ini gaa-aabadakin awiya ode’ gii-maanzhibidenig. Iwe HSFO gii-miigiwewag zhooniyaan AED aabajichiganan ji-adaawe-waad igi EMS gaa-inanokiiwaad omaa Kaanada Akiing gaye ji-atenigin ini aabajichiganan maagizhaa awiya ode’ maanzhibidenig.

Iwe KDSB o-da-wiiji’aawaa ini izhichigewinan gaa-ayaawaad ini PAD aabajichiganan dazhiikewining. Endaso-izhichigewin o-daa-ayaawaawaan ge-naagajitoonid iwe AED. Awe gaa-naagajitood iweni AED aabajichigan da-izhichige weweni ji-agoodenig, ji-bekichigaadenig gaye ji-ozhibii’igaadeg iwe AED.

Ini izhichigewinan owe da-izhichigewag:

 • Da-adaawewag gaye o-da-naabisidoonaawaa aabajichiganan
 • Da-gikino’amawaawag anokiimaaganag CPR ji-bimaaji’aawaad awiyan
 • Weweni da-naagajichigaade iwe AED aabajichigan

Wazhashkonigamiing CACC gaa-onji-ikidowaad aaniindi ge-izhaamaga-kin aakoziiwidaabaanan o-da-aabajitoonaawaa AED gegoo izhiseg. Iwe CACC o-da-andawendaanaawaa owe wiindamaagewin:

 • Aaniindi eteg iwe AED aabajichigan
 • Ji-ozhibii’igaadeg e-gii-weweni-ganawenjigaadeg iwe AED
 • Giiyaabi e-onizhishingin ini ge-aabadakin imaa
 • Iwe AED aabajichigan e-ateg gakina ji-aabajitood ge-wii-aabajitood

Ogimaawiwin Mino-ayaawin gaye Ginwesh Ganawenimigoowin ikido-wag igi CACC gaa-izhinizha’igewaad ji-aabajitoowaad ini PAD eta:

 • Gaa-ozhibii’igaazod ji-aabaji’tood Aakoziiwidaabaan Wiiji’iwewin
 • Ji-ganawenjigaadeg, gaye
 • Ji-ateg gakina ji-aabajitood ge-wii-aabajitood iwe aabajichigan

Iwe PAS izhichigewin ogikendaanaawaa iwe AED e-gitaabadag gaye dago CPR aabajichigaadeg o-daa-bimaaji’aawaa’ niibiwa awiya’. Giishpin ikidosiwan, gaawiin CACC oda-aabajitoosiinaawaa AED gaa-ayaayeg giishpin 911 izhi-giigidod awiya giishpin ishkwaade’ed awiya.

Iwe KDSB onaagadawaabandaanaawaan ini AED aabajichiganan weweni ji-ganawenjigaadegin.

Aakoziiwidaabaan

KDSB PAD Registration Form

Download PDF

Giishpin inendaman ji-ayaayin imaa PAD gaye gakina awiya ji-aabajit-ood gidaabajichigan AED gaa-izhinikaadeg, mooshkinebii’an owe omaa dash izhinizha’an: PADProgram@kdsb.on.ca.

JI-ganawenjigaadeg endaso-giizis iwe PAD, owe izhichigen:

KDSB PAD Monthly Maintenance Form

Download PDF

Endaso-giizis da-mooshkinebii’igaade iwe mazina’igan ji-naagajichiga-adeg gaye ji-waabanjigaadeg gaye daa-izhinizha’igaade daataangini-geng omaa PADProgram@kdsb.on.ca.

Waasamowinkaadeg Zaagiji Wiiyaw Maajiide’eba’iganiwi (AED) Ginonigaazad Zhibiigan

Download PDF

Wii-gikendaman AED aabajichiganan gaye gikino’amaagoowin imaa zhemaak KDSB Giiwedin Ningaabii’on EMS izhi-ganoosh.