Wiiji’iwemagan

Dazhiikewining Izhidaawin Wiiji’iwewin

Iwe KDSB odizhitamawaawaa awiya Wzhashkonigamiing inake gaa-ayaawaad ji-ondinamonid Izhi-daawin.

Giishpin giin gemaa awiya gaa-gikenimad andawendang izhi-daawin ge-dediba’igaadegiban, KDSB daa-wiiji’iwe. KDSB Dazhiikewin Wiiji’iwewin owe nindayaamin:

 • Gaa-wiiji’iwemagak Izhidaawin Izhichigewinan
 • Gaa-dediba’igaadegin ge-izhidaang waakaa’iganan
 • Gaa-michi-diba’igaadegin endaso-giizis waakaa’iganan
 • Minik gaa-ondiziyin eta ji-diba’aman ge-izhi-daayin izhichigewinan
 • Ji-gibitinigaadeg gii-gwenawi-izhidaang Izhichigewinan
 • Coordinated Access/By-Name List

KDSB daa-ondinamaagewag waakaa’iganan ge-izhidaawaad ogo:

 • Gaa-michi-bezhigowaad awiyag gaa-mashi gaa-gitaadiziwaad
 • Gaa-okodaawaad gaa-inawendiwaad
 • Gegoo gaa-izhiiyaawaad ge-wiiji’indwaaban
 • Gaa-gitaadiziwaad

Igi nitam gaa-gii-atoowaad owiinzowiniwaan nitam da-odaapinaawag. Igiwe gegoo gaa-izhiiyaawaad gemaa gegoo gaa-izhisewaad nawach nitam daa-asaawag gaawiin aapiji ginwesh ji-bii’owaad ge-izhidaawaad.

Izhi-daawin Inaakonigewin

Amii ono inaakonigewinan gaa-ayaagin Izhi-daawin Wiiji’iwewining:

Waakaa’iganing Izhi-daawin Inaakonigewin

Izhi-daawin Wiiji’iwewin Inaakonigewin

Maawach gaa-izhi-gagwedweng

Eya. Bizaanigo gi-daa-ikid aaniindi waa’izhi-daayin daabishkoo owe:

 • Oodena / Dazhiikewin
 • Miikana
 • Gichi-oko-waakaa’igan gemaa waakaa’igan

Eya. Gi-daa-asigoo ji-bii’oyin imaa Minik gaa-ondiziyin eta ji-diba’aman ge-izhi-daayin (RGI) dinookaan izhi-daawin. Apii miinigooyin ge-izhi-daayin, bizaanigo gi-daa-gagwe-mikaan ge-ondiziyin daabishkoo ono:

 • Anokiiwin
 • Ashamigoowin
 • Gaa-ondiziwaad gegoo gaa-izhi-maakiziwaad
 • Ge-zhi-bami’ig gaa-gii-oniijaanisi’ig ji-bami’adwaa giniijaanisag
 • Gaa-ondiziwaad gaa-gii-anokiiwaad, noongom dash gaawiin
 • Gaa-ondizid gaa-gii-anokiipan gemaa Akiwenzii diba’amaagoowin.

Giishpin andawendaman Minik gaa-ondiziyin eta ji-diba’aman ge-izhi-daayin, gi-daa-bagidinaan gaa-onji-ondiziyin gi-waakaa’iganing 180 dasogon (6 ngodwaaso-giizis) jibwaa-gashkitooyin ji-miinigooyin iwe Minik gaa-ondiziyin eta ji-diba’aman ge-izhi-daayin. Iwe waakaa’igan gaa-dibendaman daa-izhidaa awiya imaa gabe-gikinoonowin.

Eya. Akiikaaning ayaawan inaakonigewinan gaa-ikidoomagakin aaniin ezhi-asindwaa gaa-bii’owaad ji-daawaad. Ge-onji-miinigooyamban wiiba waakaa’igan iwe izhinikaade. Giishpin giin owe izhiseyin gemaa bezhig gidinawemaagan owe izhised:

 • Apane miigaanig awiya gemaa miiganind apane gidinawemaagan
 • Gagwaadagi’igooyeg gemaa
 • Naniizaanendaman gegoo ji-izhiseyeg

Gi-daa-asigoo wiiba ji-miinigooyin ji-miinigooyeg waakaa’igan. Wii-gikendaman wegonen mazina’iganens ge-andooshkamaagooyin, inaabin imaa gaa-izhi-gagwedweng Izhi-daawin daataanginiganing.

Wii-gikendaman giiyaabi gaa-dazhinjigaadeg ge-izhi-wiiji’igooyamban miigaanig ginaabem, omaa inaabin:

Aanind gaa-ayaawaad waakaa’iganan odayaanaawaan ge-izhi-wenji-biindigewaapan gaa-aabajitoowaad gaa-bimaaboodegin desabiwinan. Weweni wiindamaagen wegonen mayaa endawendaman ji-izhi-wiiji’igooyin wii-biindigebii’odizoyin gagwedweyin waakaa’igan.

KDSB gi-daa-ozhibii’amaag ji-wiindamaagooyin.

Gaa-bezhigod/Gaa-gitaadizisig, Inawemaaganag, Getaadizid owe nake:

 • 30 nisimidana dasogon ishkwaa-biindigebii’odizoyin gi-ga-wiindamaagoo giishpin ji-miinigooyin ge-izhidaayin.

Ge-onji-miinigooyin wiiba waakaa’igan biindigebii’odizowin:

 • 14 niizhodwaate izhiseg gi-daa-wiindamaagoo giishpin ji-miinigooyin waakaa’igan.

Eya. Owe gi-daa-izhichige giishpin gaawiin igooyan:

 • Gaawiin iinzan Minik gaa-ondiziyin eta ji-diba’aman ge-izhi-daayin gi-daa-miinigoosii gaa-inaakonigeng.
 • Gaawiin gegoo gaa-izhiiyaang daa-onji-debinigaadesinoon izhidaawin.
 • Owe daa-onji-asaa awedi gaa-bii’od ji-miinind waakaa’igan
 • Iwe dinookaan waakaa’igan gemaa gaa-inigokwaag waakaa’igan daa-ayaamagan
 • Iwe Minik gaa-ondiziyin eta ji-diba’aman ge-izhi-daayin ge-diba’igepan awe gaa-wii-izhidaad imaa
 • Gaawiin memwaach Minik gaa-ondiziyin eta ji-diba’aman ge-izhi-daayin ji-ayaapan awe gaa-wii-izhidaad

KDSB odayaanaawaa wiinawaa genawaabandamowaad giishpin awiya wii-nakwetang gaawiin e-gii-inind waakaa’igan.

Giishpin gaa-aanjisemagak gegoo gibimaadiziwiniing, gidaa-ondinaanan oshki-mazina’iganan ge-aabajitooyin 30 nisimidana dasogo gaa-ishkwaa aanjiseg iwe gaa-izhiseyin.

Gi-ga-ganoonigoo gemaa daataanginiganing inake, angodwaate dash gi-ga-igoo ji-nakwetaman. Ishkwaawaach gaa-gii-izhidaayin da-izhinizha’igaadeg ozhibii’igan. Giishpin ganoonaasiwad gaa-dibendang waakaa’igan gemaa gaawiin nakwetanziwan ozhibii’igan, midaasogon 10 izhiseg, da-gibitinigaade gi-biindigebii’odizowin.

Giishpin eya inad awiya ganoonad, gi-ga-biijinizha’amaagoo ozhibii’igan ji-wiindamaagooyin e-odaapinigooyin imaa ji-izhidaayin. Gi-daa-nakwebii’aan iwe ozhibii’igan zhemaak, e-andawendaman iwe izhidaawin. Amii ge-izhi-waabanda’iweyin aaniin minik wendiziyin zhooniyaa endaso-giizis gaye ji-nakwebii’aman mazina’iigin. Gaawiin gi-ga-miinigoosii aabaabika’iganan baamaa wiindamaageyin aaniin minik wendiziyin gaye nakwebii’aman mazina’igan gaye gaa-diba’aman nitam ango-giizis diba’igewin.