Eyaagin ozhibii’igewigamigoon

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin odayaanaa-waan ozhibii’igewigamigoon 6 oodenaansan omaa inake.

Gaawiin gakina ozhibii’igewigamigoon baakisinzinoonan 8:00 gigizheb – 4:30 ishkwaa-naawakweg, Oshkigiizhigak – Bakwezhiganigiizhigak.

Baawitigong

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin
Baakisin Oshkigiizhigak – Bakwezhiganigiizhigak 8:00 gigizheb – 4:30 ishkwaa-naawakweg, baakisin gii-naawakweg.
20 King Street
Dryden, Ontario, P8N 1B3
Izhi-giigidon: (807) 223-2100
Maamawi-wiiji’iwewin Aazhawibii’igewin: (807) 223-3397
Zhooniyaa Aazhawbii’igewin: (807) 223-6151
Gaawiin memwaach ji-diba’igeng Baawitigong izhi-giigidoyin: 1-800-461-5766

Otawigi-baawitigong

Ozhibii’igewigamig da-baakisin gaa-izhising eta, izhi-giigidon gaawiin memwaach ji-diba’anziwan niigaan.
Ear Falls 2000 Office, Spruce Street
Ear Falls, Ontario
Gaawiin memwaach ji-diba’igeng Baawitigong izhi-giigidoyin: 1-800-461-5766

Iiginens

Baakisin Oshkigiizhigak – Bakwezhiganigiizhigak 8:00 gigizheb – naaw-akweg, 1:00 – 4:30 ishkwaa-naawakweg.
312 Pine Street
Ignace, Ontario, P0T 1T0
Izhi-giigidon: (807) 934-6673
Aazhawibii’igesewin: (807) 934-6822
Gaawiin memwaach ji-diba’igeng Baawitigong izhi-giigidoyin: 1-800-461-5766

Wazhashkonigamiing oodenaang

Baakisin Oshkigiizhigak – Bakwezhiganigiizhigak 8:00 gigizheb – 4:30 ishkwaa-naawakweg, baakisin gii-naawakweg.
120 Matheson Street South
Kenora, Ontario, P9N 1T8
Izhi-giigidon: (807) 468-5372
Aazhawibii’igesewin: (807) 468-2828
Wazhashkonigamiing Oodena: 1-888-767-2038

Ogaansiwi-zaaga’iganiing

Ozhibii’igewigamig da-baakisin gaa-izhising eta, izhi-giigidon gaawiin memwaach ji-diba’anziwan niigaan.
6 Anne Street
Pickle Lake, Ontario, P0V 3A0
Ayaamagan imaa gaa-izhi-ayaad Aakozii-odaabaan
Gaawiin memwaach ji-diba’igeng Baawitigong izhi-giigidoyin: 1-800-461-5766

Onamani-zaaga’iganiing

Baakisin Oshkigiizhigak – Bakwezhiganigiizhigak 8:00 gigizheb – naaw-akweg, 1:00 – 4:30 ishkwaa-naawakweg.
210 Howey Street
Red Lake, Ontario, P0V 2M0
Izhi-giigidon: (807) 727-2312
Aazhawibii’igesewin: (807) 727-3411
Gaawiin memwaach ji-diba’igeng Baawitigong izhi-giigidoyin: 1-800-461-5766

Waaninaawagaang

Baakisin Oshkigiizhigak – Bakwezhiganigiizhigak 8:00 gigizheb – naaw-akweg, 1:00 – 4:30 ishkwaa-naawakweg.
64 King Street, P.O. Box 609
Sioux Lookout, Ontario, P8T 1B1
Izhi-giigidon: (807) 737-7117
Aazhawibii’igesewin: (807) 737-4889
Waaninaawagaang: 1-888-737-2730