Wiiji’iwemagan

Izhidaawin wiinjigaadeg

Izhidaawin Wiiji’iwewining onjisemagan iwe izhidaawin giishpin gaawiin aapiji ayaawaasiwad zhooniyaa RGI gaa-izhinikaadeg izhidaawin. Ono dazhiikewinan izhi-ayaawan ini izhidaawinan KDSB gaye Non-Profit gaa-dibendamowaad awiyag ge-izhidaawaapan omaa Wazhashko-nigamiing Oodenaang inakeya’ii.

Gaa-zhooniyaakesigwaa gaa-dibendamowaad waakaa’iganan odayaan-aawaan waakaa’iganan awenenigo ge-izhidaapan gaye RGI dinookaan. Giishpin giiyaabi wii-gikendameg, imaa inaabik Non-Profit Housing Profiles web page.

Amii imaa inaabin ji-waabandaman wegonen ge-minwendamamban ji-izhidaayin. Bizaanigo aaniindi go gi-daa-gagwe-izhidaa. Aanind nawach ginwesh gi-daa-biiw giishpin imaa wii-izhidaayin.

Gaa-okodaawaad / Ge-izhi-diba’ige’ind minik gaa-gashkichiged

Baawitigong

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Arthur Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Arthur Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Cecil Miikana & Ingall Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Cecil Miikana & Ingall Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana First Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

First Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Memorial Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Memorial Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Orvis Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Orvis Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Swanson Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Swanson Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan

Keewatin

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Ottawa Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Ottawa Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Maachin

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Primrose Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Aki bimide maajiibidemigag gishaabkizigan miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Primrose Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Aki bimide maajiibidemigag gishaabkizigan miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan

Onamani-zaaga’igan

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Howey Miikana, Hammel Miikana, Gold Shore Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin waasigan onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Howey Miikana, Hammel Miikana, Gold Shore Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin waasigan onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan

Otawagi-baawitigong

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Sumac Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Sumac Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Wiigwaasaatig Miikana, Otawagi-baawitigong
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Wiigwaasaatig Miikana, Otawagi-baawitigong

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Pine Miikana
Poplar Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Pine Miikana
Poplar Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan

Waaninaawagaang

Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana First Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

First Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana Seventh Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Bimide gizhizigewin gaye gizhaagamide atoobaanan
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

Seventh Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Bimide gizhizigewin gaye gizhaagamide atoobaanan

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana 1st gaye 7th Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

1st gaye 7th Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana 2rd Miikana
3rd Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

2rd Miikana
3rd Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Third Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Third Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Seventh Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin waasigan onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Seventh Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin waasigan onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana First Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Giziibiiga’igewigamig zhooniyaa gidaabaji’aa
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

First Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Giziibiiga’igewigamig zhooniyaa gidaabaji’aa

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana First Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

First Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana Third Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Giziibiiga’igewigamig zhooniyaa gidaabaji’aa
Giziibiiga’igewin Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

Third Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Giziibiiga’igewigamig zhooniyaa gidaabaji’aa

Giziibiiga’igewin

Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana Third Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Giziibiiga’igewigamig zhooniyaa gidaabaji’aa
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

Third Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Giziibiiga’igewigamig zhooniyaa gidaabaji’aa

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana Third Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Giziibiiga’igewigamig zhooniyaa gidaabaji’aa
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

Third Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Giziibiiga’igewigamig zhooniyaa gidaabaji’aa

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Wazhashkonigamiing Oodena

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana 4th Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gizhizigewin michisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

4th Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gizhizigewin michisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Amethyst Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gizhizigewin michisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Amethyst Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gizhizigewin michisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Drewry Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Drewry Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Ninth Miikana North gaye Gerald Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gizhizigewin michisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Ninth Miikana North gaye Gerald Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gizhizigewin michisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Heenan Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Heenan Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Woods Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gizhizigewin michisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Woods Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gizhizigewin michisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Granite Court
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gizhizigewin michisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Granite Court

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gizhizigewin michisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Heenan Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Heenan Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Kay Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin, 1 michisag gizhidewin
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Kay Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin, 1 michisag gizhidewin

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana 6th Miikana South
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Aki bimide Maajiibidemigag – Gagaandinigaadeg Nodin
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Ayaamagan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

6th Miikana South

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Aki bimide Maajiibidemigag – Gagaandinigaadeg Nodin

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Ayaamagan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana MacDonnell Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

MacDonnell Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Minto Minto Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Minto Minto Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Minto Miikana gaye Minto Wiikwed
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Minto Miikana gaye Minto Wiikwed

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaa-babaamaasing gizhidewin bimideng onji gemaa waasigan onji, gaa-aabajichigaadeg babaamaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Gaa-ondinang Gaa-diba’iged ji-izhidaad

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Pine Portage Road
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gizhizigewin michisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Pine Portage Road

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gizhizigewin michisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Atewan daawining, Gaa-diba’iged ji-izhidaad odoondinaanan

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Heenan Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gizhaagamide onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Heenan Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gizhaagamide onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Woods Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gizhizigewin michisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Woods Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gizhizigewin michisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Woods Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gizhizigewin michisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Woods Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gizhizigewin michisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-gitaadizid

Baawitigong

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana St. Charles Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaas Gizhizigewin aasamisag onjisemagan gizhizigewin
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

St. Charles Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaas Gizhizigewin aasamisag onjisemagan gizhizigewin

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana St. Charles Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Gaas Gizhizigewin Gizhaagamide Jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

St. Charles Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Gaas Gizhizigewin Gizhaagamide Jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Van Horne Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Van Horne Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Victoria Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Ayaamagan

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Victoria Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Giziibiiga’igewigamig gakina ate ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Ayaamagan

Keewatin

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Bay Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Bay Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Superior Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Superior Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Maachin

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Willow Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Achigaade
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Willow Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Waasamowin onjibaamigag miinwaa gizhideg ne-aab debinigaadeg biimskwaasijigan (HRV)

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Achigaade

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Friendship Terrace Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasamowin onjibaamigag miinwaa aki bimide maajiishkaachigaadeg MUA
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Achigaade
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Friendship Terrace Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasamowin onjibaamigag miinwaa aki bimide maajiishkaachigaadeg MUA

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Achigaade

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Onamani-zaaga’igan

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Goldshore Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Goldshore Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Discovery Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niswe giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Discovery Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niswe giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Waaninaawagaang

Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana Princess Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak (ngoding)
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

Princess Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Bezhig giziibiiga’igewigamig gakina achigaade ge-aabadak (ngoding)

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Third Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Third Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana 3rd Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niswe giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

3rd Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niswe giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan
Miikana 3rd Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Gizhaagamide onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niswe giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Waaninaawagaang Gaawiin zhooniyaakemagazinoonan daawinan

Miikana

3rd Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Gizhaagamide onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niswe giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Wazhashkonigamiing Oodena

Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Heenan Place Okodaawinan
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Heenan Place Okodaawinan

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Laurenson Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Laurenson Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Park Miikana
Gopaandawebizon Gopaandawebizon
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Park Miikana

Gopaandawebizon

Gopaandawebizon

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono
Gaa-dibendang Izhichigewin Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)
Miikana Park Miikana
Gopaandawebizon Gaawiin memwaach
Dinookaan Gizhizigewin Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag
Dakisijigan gaye Boodawaanaabik Achigaade
Giziibiiga’igewin Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak
Gaa-izhi-asind odaabaan Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Gaa-dibendang Izhichigewin

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inake Wiiji’iwewin (KDSB)

Miikana

Park Miikana

Gopaandawebizon

Gaawiin memwaach

Dinookaan Gizhizigewin

Waasigan onji-gizhizigaade jiigi-aasamisag

Dakisijigan gaye Boodawaanaabik

Achigaade

Giziibiiga’igewin

Niizh giziibiiga’igewigamigoon gakina achigaade ge-aabadak

Gaa-izhi-asind odaabaan

Gaa-izhi-asind odaabaan (gi-ga-diba’aan) ge-izhi-gizhizwad gidoo-daabaan ayaamagan* Gaawiin baatiinadazinoonan ono

Ge-dediba’igaadegiban izhidaawin

Wegonen iwe Ge-dediba’igaadegiban Izhidaawin?

KDSB daa-miigiwewag bakaan dinookaan izhidaawin giishpin mayaa iwe izhiseyin. Ge-dediba’igaadegiban izhidaawin gaawiin wiin naasaab Eko-ondiziyin eta gi-ga-diba’ige ji-izhi-daayin (RGI), giiyaabi dash bangii eta. Ge-dediba’igaadegiban izhidaawin izhichigewinan ayaawan omaa, gi-daa-wiiji’igoo dash ji-mikaman izhidaawin ge-dediba’aman gaye ge-izhidaayamban ginwesh.

Gaa-wiiji’iwemagak Izhidaawin:

Wegonen iwe Gaa-wiiji’iwemagak Izhidaawin?

Owe izhichigewin Gaa-wiiji’iwemagak Izhidaawin gaa-izhinikaadeg izhi-wiiji’aawag igi gaa-izhidaawaad gaa-wendagidenig waakaa’iganing ji-gashkitoowaad ji-dediba’amowaad gakina gegoo ge-diba’amowaad gii-daawaad imaa, gaawiin ji-wanitoosigwaa odaawiniwaa.

  • Waaninaawagaang

Apii gaaa-inendang awiya ji-biindigebii’odizod imaa Gaa-wiiji’iwemagak Izhidaawin, inaawag ji-izhaawaad Anishinaabewigamigong gemaa Nitam Dakokiiwin Ikwe Apa’iwewin wiinawaa dash gaa-anokiiwaad imaa gi-daa-wiiji’igoog ji-mooshkinebii’aman mazina’igan.

Mooshkinebii’igaade dash mazina’iigin ji-wiiji’iwed imaa gaa-inanokiid iwe.

KDSB dash oda-ganawendaan iwe mooshkinebii’igan, amii dash ge-izhi-bii’od awe gaa-andawendang ji-wiiji’ind. Apii dash ani-bizhishigwaagin ini daawinan, igiwe gaa-inanokiiwaad o-da-waabandaanaawaan ini mooshkinebii’iganan, amii dash ge-izhi-odaapinaawaad awenenan ge-izhidaanid imaa.

 

  • Onamani-zaaga’iganiing

Onamini-zaaga’igan Gaa-wiiji’iwemagak Izhidaawin ikidowag awenen igo 19 gemaa awashime gaa-daso-bibooned gaa-gwenawi-izhidaad ako, gemaa gegaa gaa-gwenawi-izhidaad o-daa-wiiji’aawaan.

Giishpin izhinaagwak iwe e-izhiseyin ako, moonzhag ako e-gwenawi-izhidaayin, gi-daa-wiiji’igoo.

Wii-biindigebii’odizoyin omaa izhigiigidon.
Anishinaabewigamig Onamani-saaga’iganiing
(807) 727-2847 omaa dash 222
Gemaa
Oshki-maajitaawinan Ikwewak
(807) 727-2820

  • Baawitigong

Iwe Oodenaan Anishinaabe Wiiji’iwewin odayaanaawaa niiwi-biboon izhichigewin gaa-wiiji’indwaa anishinaabekweg gaa-michi-bezhigoo-ombigi’aawasowaad. Amii ezhichigewaad e-gikino’amaagewaad gichi-gikendaasoowigamig gikino’amaagewin, gaye e-anokii’iwewaad bekish egikino’amawind awe gaa-anokiid, biinish debwe ji-debinang anokiiwin.

Giiyaabi wii-gikendaman giigidon imaa (807) 223-4180.