Wiiji’iwemagan

Eko-ondiziyin eta gi-ga-diba’ige ji-izhi-daayin (RGI)

Iwe Eko-ondiziyin eta gi-ga-diba’ige ji-izhi-daayin (RGI) minik gaa-ondiziyin amii eta minik ge-diba’igeyin gidizhidaawining.

Ekidoomagak imaa Izhidaawin Wiiji’iwewin Inaakonigewining 2011, RGI gidaa-miinigoo 30% gaa-ako-ondiziyin.

Ngojigo iwe minik gi-daa-miinigoo, maagizhaa nawach niibiwa gemaa nawach bangii, giin igo gaa-izhiseyin. Ono gi-daa-miinigoo maagizhaa:

  • Bakaan dinookaanan diba’igewinan
  • Ge-izhi-asad gidoodaabaan
  • Giziibiiga’igewin

Magizhaa giin gi-daa-diba’aan waasigan gemaa gaa-dibendang iwe izhidaawin. Igiwe gaa-ashamindwaa Ontario Works onji gemaa igi gaa-miinindwaa diba’amaagoowin gii-maakiziwaad (ODSP) daa-diba’igewag endaso-giizis gaa-izhi-dibiniged Ontario Ogimaawiwin.

Minik gaa-diba’aman gidizhidaawin daa-waabanjigaade endaso-biboon. Gi-ga-gagwejimigoo ji-waabanda’iweyin aaniin minik wendiziyin zhooniyaa, aaniindi gaye onji. Giishpin waabanda’iwesiwan iwe, maagizhaa owe gi-ga-izhise:

  • Gaawiin gi-ga-diba’amaagoosii ji-wiiji’iwemagak gidizhidaawining. gaye
  • Da-ishhpise nawach niibiwa ji-diba’aman iwe gidizhidaawin, minik gakina ge-diba’amawaapan.

Gikendan owe: RGI izhidaawinan gaawiin awashime daa-inangidesinoonan appich wiin godak imaa RGI izhidaawinaan.

Giishpin eta KDSB gaa-dibendang izhidaawin gashkitoosig ji-mikawaad ge-daanid imaa gaa-gidimaagizinid, niizhpgiizis biinish, amii bizaanigo awenen igo daa-miinaa imaa ji-izhidaad, nawach niibiwa zhooniyaan gaa-gashki’aad.

Gaa-zhooniyaakesigwaa gaa-dibendamowaad waakaa’iganan odayaan-aawaan waakaa’iganan awenenigo ge-izhidaapan gaye RGI dinookaan.

Gaa-zhooniyaakesigwaa odayaanaawaan waakaa’iganan ji-izhidaang.

Wii-gikendaman aaniin ezhiseg nawach gaa-ishpagindegin daawinan, Gaawiin Gaa-zhooniyaakesigwaa Izhidaawin izhi-giigidon.