Wiiji’iwemagan

Wiiji’igoowin gaye Gaa-aabadakin

Gidashamigoo na megwaa? Giin gaye giniijaanisag owe gidaa-miinigoom:

Gaa-izhiseying da-onji-gikenjigaade giishpin ge-debinamamban

Giiyaabi Wiiji’igoowinan gaye Gaa-aabadakin

Wegonen giiyaabi wiiji’igoowinan gaye ge-onzhishing izhichigewinan ge-aabajitoowamban:

Kaanada Ogimaawiwin Wiiji’igoowin

Ontario Ogimaawiwin Taxes gaye Wiiji’igowinan

Connex Ontario
Wiindamaagemagan giishpin awiya andawendang ji-wiiji’ind giishpin minikwewin gemaa maji-mashkiki wanashkwe’igod gemaa gaawiin gwayak inendazig otigwaaning gemaa ozaam nitaa-ataaged.

CLEO – Dazhiikewin Dibaakonigewin Gikino’amaagewin Ontario
Dazhiikewin Dibaakonigewin Gikino’amaagewin Ontario owiindamawaa-waan awiyan gaa-zanagendaminid ji-debinang gwayak ji-doodawind jibaakonigewining, gaye zhooniyaakewin, giishpin maakizid, giishpin nitaawibii’igesig gaye gaawiin gashkitoosig ji-zhaaganaashiimod.

211 Ontario Giiwedinong
211 Ontario Giiwedinong wiiji’iwemagan daataanginiganing imaa Giiwedinong Ontario dazhiikewinan gaye wiiji’iwewinan.

Anokiiwin Gikino’amaagoowin Aabajichiganan

Wazhashkonigamiing Oodenaang Inakeya’ii Wiiji’iwewin

KDSB owe inake gi-daa-izhi-wiiji’igoom:

  • Ayaawan ono: daataanginiganan, giigidowinan, aa’aazhawibii’igesewin, gaa-naasaabibii’igemagak
  • Eyaamagakin anokiiwinan
  • Gaa-inanokiiwaad gi-daa-wiiji’igoog ji-gagwe-mikaman anokiiwin
  • Gaa-inanokiiwaad gi-daa-wiiji’igoog ji-ozhitooyin anokii-mazina’igan
  • Gidaa-izhinizha’ogoo ji-mikawadwaa igi ge-wiiji’igwaaban ji-mikaman anokiiwin