Wiiji’iwemagan

Anokii’iwewin gaye Zhooniyaa Wiiji’iwewin

Iwe KDSB owiiji’aawaa’ ini gaa-nandaando-anokiinid gaye gaa-bookozhkaawaad megwaa e-gagwe-mikamowaad anokiiwin.

Ontario Works gaa-izhinikaadeg ashangewin wii’iwemagan, gaye nizhwayag izhi-wiijitwaamagan:

Zhooniyaa emiigiweng, daabishkoo:

 • Zhooniyaa emiigiweng ji-adaaweng miijim, gigishkiganan gaye gaa-izhidaayin
 • Ji-mino-ayaawaad igi gaa-ashamindwaa gaye oniijaanisiwaa’

 

Wiiji’aawag ogo gaa-gagwe-mikamowaad anokiiwin ji-ozhiitaawaad ji-mikamowaad anokiiwin, gaye aaniin ge-izhi-gichiwinamowaad anokiiwin. Owe izhi-wiiji’aawag:

 • Gikino’amawaawag aan ge-izhibii’amowaad resume gaye ganoonindwaa
 • Wiindamawaawag wegonen eyaamagak anokiiwin
 • Gikino’amawaawag ji-ozhiitaawaad anokiiwaad
 • Ji-debinigaadeg gikino’amaagoowin ge-aabadak Daa-bagidinaawag gaa-ashamindwaa ji-giizhitoowaad gichi-gikendaaso-win gemaa ji-nitaa-zhaaganaashiimowaad gaye ji-nitaa-ozhibii’igewaad

Moozhag gaa-ashamind ikido ji-gagwe-mikang anokiiwin meshkwach dash ji-debinang ashamigoowin.

Giishpin andawendang ji-wiiji’ind giishpin gichi-gegoo izhised, daa-wiiji’aa awe gaa-ashamind. Daabishkoo ogowe daa-wiiji’aawag:

 • Igi gaa-gii-wanitoowaad odaawiniwaa
 • Igi gaa-naganaawaad gaa-gagwaadagi’igowaad
 • Igi gaa-gotaajiwaad awiyan ji-miigaanigowaad gemaa ji-nisigowaad

Ge-izhi-debinangiban Ontario Works ashamigoowin

Giishpin wii-debinaman Ontario Works ashamigoowin:

 • Gi-daa-izhidaa omaa Ontario akiikaaning
 • Gi-daa-bbookoshkaa
 • Gi-daa-gagwe-mikaan anokiiwin gaye ji-ozhiitaayin ji-anokiiyin gaye gi-daa-gagwe-minjiminaan iwe anokiiwin

Gaa-dedasobiboonewaad gaa-wiijidaamadwaa gewiinawaa o-daa-gagwe-mikaanaawaa anokiiwin.

Owe gagwe-biindigebii’odizoyin Ontario Works ashamigoowiningg

Gi-daa-biindigebii’odiz ij-aabajitooyin daataanginigan gemaa giigidoyin gemaa izhaayin imaa ozhibii’igewigamigong.

Gaa-inanokiid ji-wiiji’ig (ISW) o-da-waabandaan iwe biindigebii’odizowin gaa-gii-izhinizha’aman Amii awe ISW gi-ga-ganoonig ji-biizhaayin ji-bi-gaganoonad awe Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed ji-ganoonig.

Megwaashkawad awe Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed

Gi-ga-igoo ji-biidooyin mazina’iganan Awe Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed o-da-ganawaabandaanan:

 • Giin gaa-izhiseyin gaye giwiinzowin
 • Gaa-izhisewaad gaa-wiijidaamadwaa
 • Wegonen gaa-izhi-maneziyeg gii-wiijidaandiyeg
 • Aaniin minik wendiziyeg gakina gii-wiijidaandiyeg

Gi-ga-gagwejimigoo ji-bagidinaman wiindamaagewin Ozhibii’aman giwiinzowin gi-bagidinaag KDSB ji-debinamowaad gi-wiindamaagewin. Ogimaawining izhichigewinan da-onjiimagan iwe wiindamaagewin ge-waabanjigaadeg:

 • Babaami-ayaawin Ogimaawiwin
 • Anokiiwin Gaa-diba’igaadeg Insurance
 • Equifax Canada

Wiindamaageyin omaa gaa-ozhibii’igaadeg, gi-daa-miinigoo iwe ashangewin

Gaa-gashkitooyin

Giishpin biindigebii’odizoyin ji-ashamigooyin gemaa izhiseyin ji-ashamig-ooyin Ontario Works, owe gi-daa-gashkitoon:

 1. Ji-ganoonigooyin: Bizaanigo gidaa-biinaa awiya ji-wiijiiiwig aaniin igo apii megwaashkawad awe Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed Awenenigo gaa-andawenimad ji-wiijiiwig
 1. JI-ozhibii’igaadeg aaniin ekidowaad: KDSB da-wiindamaagewag wegonen ge-gashkitooyamban ji-debinaman gemaa aan minik zhooniyaa ge-miinigooyamban ji-ozhibii’amowaad dash. KDSB daa-wiindamaagewag wegonen wenji-inendamowaad
 2. Bizaanigo daa-izhise ji-gagwedweyin aaniin onji giishpin gaawiin igooyin: Giishpin aanwetawadwaa, gi-daa-ozhibii’amawaag ji-wiindamawadwaa enendaman. Jibwaa-izhiseg nisimidana dasogon gi-daa-ozhibii’amawaag. Gaa-anokiiwaad ozhibii’igewigamigong o-da-inendaanaawaa ge-izhiseg.

Maawach gaa-izhi-gagwedweng

 • JI-achigaadeg gi-zhooniyaawigamigong Angodibik – nisogon
 • Mazina’iganens: Maagizhaa naanogon, maagizhaa nawach wiiba

Michi-inenjigaade owe. Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed o-da-apiichii jii-waabandang gakina wiindamaagewin amii dash ge-izhi-ikidod giishpin ji-debinaman ashamigoowin.

Omaa izhi-giigidon ji-wiindamaagooyin 1-8000-808-2268.

Gaa-nakwetaagoyin giigidowin (IVR) bizaanigo aaniindi go ge-onji-giigidoyamban. Iwe IVR gi-daa-wiindamaagon aaniin ezhiseg gidashamigoowin gemaa aaniin igo waa-gikendaman ashamigoowin inake. Owe wiindamaagewin:

 • Aaniin minik gaa-izhibii’igaadeg gi-mazina’iganens aaniin gaye apii
 • Gaa-gii-miinigooyin mazina’iganensan (45 dasogon ishkwaawaach)
 • Giishpin ozaam niibiwa gaa-diba’amaagooyin
 • Aaniin ezhiseg gidashamigoowin

Ji-debinaman iwe IVR, gemaa ji-ozhisidoowin miinawaa PIN agindaason, ganoosh awe Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed.

KDSB gidaa-biindigebii’ogoog ji-debinaman gaa-wendagideg izhidaawin. Gi-daa-gashkitoon ji-nanaandone’aman ge-izhidaa’amban izhaayin imaa ozhibii’igewigamigong, daabishkoo dibaajimoomazina’iganan gaye godak.

Giishpin wii-aanjigoziyin ji-anokiiyin ngoji bakaan, gi-daa-wiiji’igoo ji-dediba’aman ji-goziyin. Ganoosh Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed aaniin ezhiseyin ji-wiindamawad.

Gi-daa-wiiji’igoo giishpin gaa-ikidoyin e-andawendaman ji-izhi-wiiji’igooyin inake. Ganoosh awe ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed

Gaganoosh awe Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed nitam, jibwaa-ganoonad godak awiya. Gagwedwen ji-ganawaabanjigaadeg iwe gaa-gii-inaakonigewaad giishpin naasaab gaa-inendanziwan. Gaawiin gi-ga-gashkitoosiin ji-debinaman aanind ini gaa-andaweniman.

Awe Ashamagoowin Gaa-wiiji’iwed gi-daa-wiiji’ig ji-debinaman gegoo. Iwe Ashangewin Ontario Works Gaa-izhinikaadeg daa-onji-diba’igaade ge-izhidaayin gaye gakina gegoo ge-aabajitooyin ji-mino-bimaadiziyin.

Eya, ganoosh Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed. Da-wiiji’iwewag Ontario Works Ashangewin giishpin andawendang awiya andawendang ganawenimaawasowin giishpin anokiid a’a gaa-ashamind.

Dazhiikewining ayaawin izhichigewinan ji-dagwiiwaad abinoojiiyag daa-diba’igaade dash iwe ji-odaminowaad. Andawendaman waabandan daataanginigeyin Assistance for Child Recreational Programs.

Iwe ashangewin Ontario Works gaa-izhinikaadeg owiijitoonaawaa ji-gash-kitoowaad gaa-ashamindwaa ji-debinamowaad anokiiwin.

Gi-ga-wiindamaagoo ozhibii’iganing wegonen wenji-gishkinigooyin. Maagizha awe Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed gaawiin odayaasiinan gakina wiindamaagewinan ge-ayaapan. Giishpin gikendanziwan, ganoosh Ashamigoowin Gaa-wiiji’iwed zhemaak.